Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5347
Title: Метаболічний профіль крові поросят, інфікованих вірусом епідемічної діареї свиней
Other Titles: Metabolic profile of blood of pigs infected with рorcine epidemic diarrhea
Authors: Масюк, Дмитро Миколайович
Masjuk, D.
Masiuk, Dmytro
Masiuk, D. N.
Masiuk, D. M.
Masiuk, D.
Masyuk, D. N.
Masyuk, D. M.
Masyuk, D.
Masjuk, Dmytro
Недзвецький, В. С.
Nedzvetsky, V. S.
Кокарєв, Андрій Вікторович
Kokariev, A. V.
Kokariev, A.
Kokariev, Andrii
Kokarev, A. V.
Kokarev, A.
Kokarev, Andrey
Василенко, Тетяна Олександрівна
Vasylenko, Tetiana
Vasilenko, T. O.
Vasilenko, Tatyana
Vasylenko, T. O.
Vasilenko, Tetiana
Keywords: морфологічні та біохімічні показники крові
morphological and biologic blood counts
вірус ЕДС
РED virus
поросята
piglets
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Метаболічний профіль крові поросят, інфікованих вірусом епідемічної діареї свиней / Д. М. Maсюк, В. С. Недзвецький, A. В. Кокарєв, T. О. Василенко // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 167-171. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5347.
Abstract: Епідемічна діарея свиней (ЕДС) – це емерджентне висококонтагіозне вірусне захворювання свиней різного віку, що характеризується розвитком летального діарейного синдрому у неімунних поросят, збудник якого – вірус епідемічної діареї свиней. Основний симптом захворювання – водяниста діарея, що спостерігається у поросят тижневого віку, супроводжується пригніченою поведінкою, відсутністю апетиту, водянистим калом без ознак крові. Мета роботи – з’ясування метаболічного профілю крові поросят, інфікованих вірусом епідемічної діареї свиней. Для дослідження були сформовані 3 групи поросят у віці 16–18 днів життя з характерними клінічними ознаками, відібрані в кожному з обстежених господарств. Перша група складалася із 44 тварин, друга – із 32, а 6 клінічно здорових тварин були виділені в окрему групу – контрольну. Кров для дослідження відбирали протягом 3–4 днів після появи клінічних ознак. Гематологічні показники визначали на автоматичному гематологічному аналізаторі. Співвідношення різних форм лейкоцитів визначали шляхом підрахунку їх у забарвлених мазках крові. Біохімічні дослідження проводили загальноприйнятими методами з використанням автоматичного біохімічного аналізатора. Встановлено, що в разі захворювання на епідемічну діарею у свиней відбуваються зміни гематологічних показників крові, які характеризуються збільшенням кількості еритроцитів і лейкоцитів, гематокриту і гемоглобіну з одночасним збільшенням ШОЕ, що свідчить про розвиток гіповолемічної поліцитемії на тлі зневоднення організму хворих тварин. Установлено підвищення активності амінотрансфераз, амілази, лужної фосфатази і сечовини на тлі зниження альбумінової фракції білка, глюкози, холестерину і загальних ліпопротеїнів, що пов’язано з виснаженням і інтоксикацією організму хворих на епідемічну діарею свиней. Результати досліджень метаболічних показників крові поросят із клінічними проявами ЕДС свідчать про зневоднення, виснаження й інтоксикацію організму хворих свиней, що виникають на тлі пошкодження і руйнування тонкої кишки коронавірусом. Porcine epidemic diarrhea (PED) is an emergent, highly contagious viral disease of pigs of different ages with the development of lethal diarrhea syndrome in non-immune piglets, the causative agent of which is virus Porcine epidemic diarrhea. The main symptom of PED is watery diarrhea with is observed in piglets of 1 week of age are manifested by depressed behavior, lack of appetite, and liquid feces without any signs of blood. The aim of this work was to find out the metabolic profile of the blood of piglets infected with the virus of epidemic diarrhea of pigs. For the study were formed 3 groups of piglets at the age of 16–18 days of life with characteristic clinical signs, selected in each of the examined farms. The first group consisted of 44 animals, the second group – 32, and 6 clinically healthy animals were isolated in a separate group – control. Blood for the study was taken from piglets for 3–4 days after the appearance of clinical signs of PED. Hematological parameters were determined on an automatic hematological analyzer. The ratio of various forms of leukocytes was determined by counting them in stained blood smears. Biochemical studies were carried out by conventional methods using an automatic biochemical analyzer. As a result of the studies, it was found that in case of a disease of epidemic diarrhea in pigs, changes in blood hematological parameters occur, characterized by an increase in the number of red blood cells and white blood, hematocrit and hemoglobin levels with a simultaneous increase in RЕS, which indicates the development of hypovolemic polycythemia on the background of dehydration of sick animals. An increase in the activity of aminotransferases, amylase, alkaline phosphatase and urea level was established, against a background of a decrease in the albumin fraction of the protein, glucose, cholesterol and total lipoproteins, which is due to depletion and intoxication of the body of patients with epidemic diarrhea of pigs. Thus, the results of studies of the metabolic parameters of blood of piglets with clinical signs of PED indicate dehydration, depletion and intoxication of the organism of sick pigs, occurs against the background of damage and destruction of cell small intestine by coronavirus.
Description: Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 Кокарєв Андрій Вікторович https://orcid.org/0000-0002-5673-5984 Василенко Тетяна Олександрівна https://orcid.org/0000-0003-3430-868X
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/238
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5347
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (48).pdf892,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.