Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5407
Title: Development of modern business processes and outsourcing activities
Other Titles: Розвиток сучасних бізнес-процесів і аутсорсингова діяльність
Authors: Khalatur, Svitlana
Халатур, Світлана Миколаївна
Vinichenko, Igor
Вінніченко, Ігор Іванович
Volovyk, Dmytro
Воловик, Дмитро Володимирович
Keywords: labor market
ринок праці
development of business strategies
розробка бізнес-стратегій
information technology outsourcing
аутсорсинг інформаційних технологій
business process outsourcing
аутсорсинг бізнес-процесів
tool for optimizing the activities of the enterprise
інструмент оптимізації діяльності підприємства
Issue Date: 2021
Publisher: “Baltija Publishing” Латвія
Citation: Khalatur, S., Vinichenko, I., & Volovyk, D. (2021). Development of modern business processes and outsourcing activities. Baltic Journal of Economic Studies, 7(3), 195-202. - Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5407
Abstract: The purpose of the article is to study the key features of modern business processes and outsourcing. The subject-matter of the study is the methodological and conceptual foundations of the development process of modern business and outsourcing activities. Methodology. The research is based on a set of well-known general scientific and special methods of research in economics. In particular, the method of scientific abstraction, the method of systematic analysis, economic and mathematical modeling were used in the article. Conclusion. Many types of modern work can be outsourced. Thus, this will eventually lead to a confrontation between protected freelancers and freelancers whose employment is not regulated at the legislative level. The world is changing much faster, the labor market is undeniably affected when most jobs are simplified by technology; one of the consequences is a departure from the usual regulated labor relations and structures. The work environment and the environment are changing radically today. New forms of cooperation can take legal relations beyond legal regulation in those countries that fail to adapt their legislation in time to new rapidly evolving business strategies, which often lack the concept of territorial boundaries and mostly demand talent for effective solutions. With the help of constructed multifactor regression models, which are adequate to the available statistical and calculated data and have high degrees of significance of the estimated parameters, it is possible to predict changes in the simulated economic phenomenon as a result of changes in one or more factors. It should be noted that such models today are not sustainable in the long run, as in the Ukrainian and global economies, the external environment and its conditions change quite often. Therefore, in the future it is advisable to calculate new parameters of regression models based on the presented methods and make predictions according to the obtained data. In authors’ opinion, the main reason for the increase in the share of outsourcing in Europe in the coming years is the strengthening of competition in the world market and the growth of the euro. It is believed that traditionally vertically integrated business processes will be broken into fragments and partially outsourced. This will allow European companies to increase their revenues and production volumes. Метою статті є дослідження ключових особливостей сучасних бізнес-процесів та аутсорсингу. Предметом дослідження є методологічні та концептуальні основи процесу розвитку сучасного бізнесу та аутсорсингової діяльності. Методологія. Дослідження базується на комплексі відомих загальнонаукових і спеціальних методів дослідження в економіці. Зокрема, у статті використано метод наукового абстрагування, метод системного аналізу, економіко-математичне моделювання. Висновок. Багато видів сучасних робіт можна передати на аутсорсинг. Таким чином, це в кінцевому підсумку призведе до протистояння між захищеними фрілансерами та фрілансерами, зайнятість яких не врегульована на законодавчому рівні. Світ змінюється набагато швидше, ринок праці безсумнівно зазнає впливу, коли більшість робочих місць спрощені за допомогою технологій; одним із наслідків є відхід від звичних регламентованих трудових відносин і структур. Робоче середовище та середовище сьогодні кардинально змінюються. Нові форми співпраці можуть вивести правовідносини за межі правового регулювання в тих країнах, які не встигають вчасно адаптувати своє законодавство до нових швидко розвиваються бізнес-стратегій, які часто не мають концепції територіальних кордонів і здебільшого вимагають таланту для ефективних рішень. За допомогою побудованих багатофакторних регресійних моделей, які є адекватними наявним статистичним і розрахунковим даним і мають високі ступені значущості оцінюваних параметрів, можна передбачити зміни змодельованого економічного явища в результаті зміни одного або кількох факторів. Слід зазначити, що такі моделі сьогодні не є стійкими в довгостроковій перспективі, оскільки в українській та світовій економіці зовнішнє середовище та його умови змінюються досить часто. Тому в майбутньому доцільно розраховувати нові параметри регресійних моделей на основі представлених методів та робити прогнози за отриманими даними. На думку авторів, головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти і частково передані на аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. як і в українській та світовій економіці, зовнішнє середовище та його умови змінюються досить часто. Тому в майбутньому доцільно розраховувати нові параметри регресійних моделей на основі представлених методів та робити прогнози за отриманими даними. На думку авторів, головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти і частково передані на аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. як і в українській, так і в світовій економіці, зовнішнє середовище та його умови змінюються досить часто. Тому в подальшому доцільно на основі представлених методів розраховувати нові параметри регресійних моделей і робити прогнози за отриманими даними. На думку авторів, головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти і частково передані на аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. надалі доцільно розраховувати нові параметри регресійних моделей на основі представлених методів та робити прогнози за отриманими даними. На думку авторів, головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес -процеси будуть розбиті на фрагменти та частково передані стороннім організаціям. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. надалі доцільно розраховувати нові параметри регресійних моделей на основі представлених методів та робити прогнози за отриманими даними. На думку авторів, основною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес -процеси будуть розбиті на фрагменти та частково передані стороннім організаціям. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти і частково передані на аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва. головною причиною збільшення частки аутсорсингу в Європі в найближчі роки є посилення конкуренції на світовому ринку та зростання євро. Вважається, що традиційно вертикально інтегровані бізнес-процеси будуть розбиті на фрагменти і частково передані на аутсорсинг. Це дозволить європейським компаніям збільшити свої доходи та обсяги виробництва.
URI: http://baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/1202
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5407
ISSN: ISSN 2256-0742 (PRINT) ISSN 2256-0963 (ONLINE)
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Web of ScienceItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.