Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5475
Title: Теоретична сутність фінансово-економічної безпеки підприємства
Other Titles: Teoretychna sutnist finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva
Authors: Якубенко, Юлія Леонідівна
Yakubenko, Yuliia
Keywords: підприємство
pidpryiemstvo
фінансово-економічна безпека
finansovo-ekonomichna bezpeka
сутність
sutnist
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Якубенко Ю. Л. Теоретична сутність фінансово-економічної безпеки підприємства / Ю. Л. Якубенко // Обліково-аналітичне, фінансове та інформаційне забезпечення в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика : кол. моногр. / за заг. ред. Г. Є.Павлової та Л. М. Васільєвої ; ДДАЕУ. – Дніпро : АРТ Синтез-Т, 2020. – С. 85-95. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5475
Abstract: Будь-яке підприємство незалежно від організаційно-правової форми та галузевої приналежності стикається з необхідністю вирішення проблем власної безпеки, причому виникають ці проблеми не тільки в кризові періоди, але і при роботі в стабільному економічному середовищі. Найважливіший вид безпеки в сучасних умовах – фінансово-економічна безпека. Це пов’язано з тим, що, з урахуванням панівного становища, яке займає фінансова складова в сучасній економіці, ми маємо право характеризувати останню як економіку, керовану в своїй основі фінансовим чином, через фінансові механізми, за допомогою фінансових важелів, фінансових стимулів і в фінансових цілях. Bud-yake pidpryiemstvo nezalezhno vid orhanizatsiino-pravovoi formy ta haluzevoi prynalezhnosti stykaietsia z neobkhidnistiu vyrishennia problem vlasnoi bezpeky, prychomu vynykaiut tsi problemy ne tilky v kryzovi periody, ale i pry roboti v stabilnomu ekonomichnomu seredovyshchi. Naivazhlyvishyi vyd bezpeky v suchasnykh umovakh – finansovo-ekonomichna bezpeka. Tse poviazano z tym, shcho, z urakhuvanniam panivnoho stanovyshcha, yake zaimaie finansova skladova v suchasnii ekonomitsi, my maiemo pravo kharakteryzuvaty ostanniu yak ekonomiku, kerovanu v svoii osnovi finansovym chynom, cherez finansovi mekhanizmy, za dopomohoiu finansovykh vazheliv, finansovykh stymuliv i v finansovykh tsiliakh.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5475
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розділ_3 Якубенко Ю.Л. (монографія).pdf320,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.