Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5879
Title: Формування зообентосу на різних ділянках Дніпровського (Запорізького) водосховища
Other Titles: Production of zoobenthos in various areas of the Dnipro (Zaporizhzhia) reservoir
Authors: Губанова, Надія Леонідівна
Gubanova, Nadiia
Hubanova, Nadiia
Gubanova, N.
Gubanova, N. L.
Gubanova, Nadezhda
Hubanova, N. L.
Keywords: різноманіття видів
species diversity
якість води
water quality
водосховище
reservoir
водні біоресурси
aquatic bioresources
зообентос
zoobenthos
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Губанова Н. Л. Формування зообентосу на різних ділянках Дніпровського (Запорізького) водосховища / Н. Л. Губанова // Agrology. – 2019. – Т. 2. – № 3. – С. 156-160. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5879.
Abstract: У роботі наведено результати, отримані під час вивчення зообентоса, знайденого в різних водоймах, розташованих на значній відстані одна від одної та під впливом різних факторів навколишнього середовища. Метою дослідження було проаналізувати видову різноманітність бентосу за індексами Шеннона, Менчініка та Гуднайта, розподіл бентосних груп та чисельність гідробіонтів. На середовище водойми впливає велика кількість гідробіонтів та їх функціональні особливості. Зообентос відіграє ключову роль у гідроекології водойми, тому вивчення його видового складу є важливим питанням. У рамках дослідження було проаналізовано різноманітність та чисельність зообентосних угруповань на різних ділянках водойми. Зообентос водойми представлений п'ятьма систематичними групами, які включають 104 види різного походження на різних стадіях розвитку з домінантною личинковою стадією. На видову різноманітність впливають не лише зовнішні фактори середовища, а й глибинні та літоральні зони водойми. Є численні біотопи з мулистими шарами дна, утвореними підвищеною кількістю органічної речовини на ділянках. Якість води визначали за індексами Майєра та Менхініка, а видову різноманітність гідробіонтів – за індексом Шеннона. Біотопи поблизу села Війське визнали умовно чистою територією, оскільки якість води там відповідала нормативам, а зареєстрована кількість бентосних організмів була значно вищою порівняно з іншими групами. Особливу увагу слід звернути на території поблизу Дніпротрубного та Дніпровського металургійного комбінату, які скидають промислові стічні води зі значним вмістом забруднюючих речовин різного походження; ці території надзвичайно бідні на гідробіонти, а вода там не відповідає стандартам якості. Вони також мають низьку видову різноманітність, представлену одним-двома видами безхребетних. З огляду на подальші зміни водних і наземних екосистем, глобальні зміни клімату, подальший розвиток легкої та важкої промисловості та їх вплив на екосистему Дніпровського (Запорізького) водосховища, ми дійшли висновку, що постійні моніторингові дослідження необхідно проводити на всіх групи гідробіонтів, а також гідрохімічні характеристики води та трофічні зв'язки у формуванні кормової бази водойми. ці території надзвичайно бідні на гідробіонти, а вода там не відповідає стандартам якості. Вони також мають низьку видову різноманітність, представлену одним-двома видами безхребетних. З огляду на подальші зміни водних і наземних екосистем, глобальні зміни клімату, подальший розвиток легкої та важкої промисловості та їх вплив на екосистему Дніпровського (Запорізького) водосховища, ми дійшли висновку, що постійні моніторингові дослідження необхідно проводити на всіх групи гідробіонтів, а також гідрохімічні характеристики води та трофічні зв'язки у формуванні кормової бази водойми. ці території надзвичайно бідні на гідробіонти, а вода там не відповідає стандартам якості. Вони також мають низьку видову різноманітність, представлену одним-двома видами безхребетних. З огляду на подальші зміни водних і наземних екосистем, глобальні зміни клімату, подальший розвиток легкої та важкої промисловості та їх вплив на екосистему Дніпровського (Запорізького) водосховища, ми дійшли висновку, що постійні моніторингові дослідження необхідно проводити на всіх групи гідробіонтів, а також гідрохімічні характеристики води та трофічні зв'язки у формуванні кормової бази водойми. The paper presents the results obtained during the study of zoobenthos found in various reservoir areas located at a considerable distance from each other and influenced by various environmental factors. The purpose of the study was to analyze the species diversity of benthos using the Shannon, Menchinik and Goodnight indices, distribution of benthic groups and abundance of hydrobionts. The reservoir environment is influenced by the abundance of hydrobionts and their functional features. Zoobenthos plays a key role in hydroecology of the reservoir, therefore, the study of its species composition is an important issue. As part of the study, diversity and abundance of zoobenthic groups were analyzed in various areas of the reservoir. Zoobenthos of the reservoir is represented by five systematic groups that include 104 species of various origins at different stages of development with the dominant larval stage. The species diversity is influenced not only by external environmental factors, but also by the profundal and littoral zones of the reservoir. There are numerous biotopes with muddy bottom layers formed by the increased amounts of organic matter in the areas. The water quality was determined using the Mayer and Menchinic indices, and the species diversity of hydrobionts was measured using the Shannon index. The biotopes near Viyskove village was found to be a conditionally clean area as the water quality there complied with the standards and the registered number of benthic organisms was significantly higher compared with other groups. Particular attention should be paid to the areas located near the Dnipro Pipe and Dnipro Metallurgical Plants that discharge industrial wastewater with significant levels of pollutants of various origins; these areas are extremely poor in hydrobionts and the water there does not meet the quality standard. They also have poor species diversity, represented by one or two species of invertebrates. In view of further changes in aquatic and terrestrial ecosystems, global climate changes, further development of light and heavy industries and their impact on the ecosystem of the Dnipro (Zaporizhzhia) Reservoir, we came to the conclusion that continuous monitoring studies should be performed on all groups of aquatic organisms as well as hydrochemical characteristics of water and trophic links in the formation of the reservoir forage base.
URI: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/agrology/article/view/2098/2024
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5879
ISSN: 2617-6106 (print)
2617-6114 (online)
Appears in Collections:Аgrology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Губанова.pdf500,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.