Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5885
Title: Вплив евтрофікації на багаторічну динаміку угруповань молоді риб
Other Titles: Effects of eutrophication on the long-term dynamics of juvenile fish communities
Authors: Федушко, М. П.
Fedushko, M. P.
Бондарев, Д. Л.
Bondarev, D. L.
Губанова, Надія Леонідівна
Gubanova, Nadiia
Hubanova, Nadiia
Gubanova, N.
Gubanova, N. L.
Gubanova, Nadezhda
Hubanova, N. L.
Жуков, О. В.
Zhukov, O. V.
Keywords: охорона природи
nature conservation
різноманіття
diversity
угруповання
community
часова екологія
temporal ecology
забруднення
pollution
стійкість екосистем
sustainability of ecosystems
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Вплив евтрофікації на багаторічну динаміку угруповань молоді риб / М. П. Федушко, Д. Л. Бондарев, Н. Л. Губанова, О. В. Жуков // Agrology. – 2021. – Т. 4. – № 4. – С. 149-164. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5885.
Abstract: У дослідженнях встановлено закономірності часової динаміки угруповань молоді за умов евтрофікації водойм. Роботи проведено у водоймах природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”. Іхтіологічні проби відбирали за стандартними методиками, які використовуються при вивченні кількісного та якісного складу угруповань риб. У контрольних обловах установлено представників 38 видів молоді риб. Чисельність угруповань риб демонструє часові патерни та суттєво розрізняється між типами біотопів. За наявності загальних часових трендів чисельності кожний з типів біотопів характеризується своїми особливостями часової динаміки. Найбільш високий рівень чисельності характерний для руслової частини р. Дніпро. Озерні екосистеми заплави р. Дніпро характеризуються значно нижчим рівнем чисельності риб при обловах молоді риб. Серед озерних екосистем найбільша чисельність угруповань молоді встановлена для водойм Таромського уступу. Найбільша біомаса встановлена для руслової частини р. Дніпро. В озерних водоймах біомаса угруповань молоді значно менша. Видове багатство угруповань молоді риб статистично вірогідно залежить від типу біотопу та року як категоріальної змінної. Кількість видів збільшується зі зростанням чисельності до певного рівня, після чого відбувається вихід на плато: зростання чисельності не супроводжується суттєвим збільшенням кількості видів в угрупованні. За рівнем різноманіття біотопи можуть бути розділені на три групи. До першої групи включені біотопи з найбільш високим рівнем різноманіття: гирло р. Оріль та Обухівські плавні. До другої групи входять біотопи з помірним рівнем різноманіття: руслова частина р. Дніпро та Таромський уступ. Найнижчим рівнем різноманіття характеризуються водойми Миколаївського уступу. Обґрунтоване положення, що створення заповідних територій та підтримання в них режиму збереження риб є важливим фактором стабілізації часової динаміки чисельності, різноманіття та стійкості рибного населення на значно більшій території, ніж сама територія заповідника. Угруповання молоді риб, є чутливим показником часової динаміки екологічного стану водойм і реагують як на негативний вплив антропогенної діяльності, так і на позитивні заходи охорони біологічного різноманіття в заповідних територіях. The article reveals the patterns of the temporal dynamics of juvenile fish communities under conditions of eutrophication of water bodies. The study was conducted in the reservoirs of the nature reserve “Dniprovsko-Orilsky”. Ichthyological sampling was carried out according to standard methods used in the study of the quantitative and qualitative composition of fish communities. During the study period, representatives of 38 species of juvenile fish were established in the surveys. Numbers of fish communities showed temporal patterns and differed significantly between habitat types. At presence of the general temporary trends of abundance, each of types of biotopes is characterized by the features of temporary dynamics. The highest level of abundance was characteristic of the channel part of the Dnieper River. Lake ecosystems of the Dnieper River floodplain were characterized by a much lower level of fish abundance. Among lake ecosystems, the highest number of juvenile fish communities was established for the reservoirs of the Taromsky ledge. The highest biomass was established for the channel part of the Dnieper River. The biomass of juvenile fish communities was significantly lower in the lacustrine water bodies. Species diversity of juvenile fish communities statistically reliably depends on habitat type and year as a categorical variable. The number of species increases with the growth of community abundance up to a certain level, after which there is an exit to a plateau: the growth of abundance is not accompanied by a significant increase in the number of species in the community. Biotopes can be divided into three groups according to the level of diversity. It has been substantiated that the establishment of protected areas and the maintenance of a fish conservation regime within them is an important factor in stabilizing the temporal dynamics of abundance, diversity and sustainability of fish populations over a much larger area than the territory of the reserve itself. Young fish communities are a sensitive indicator of the temporal dynamics of the ecological state of water bodies and respond both to the negative impact of anthropogenic activities and to positive measures of protection of biological diversity in protected areas.
Description: Губанова Надія Леонідівна https://orcid.org/0000-0003-0617-2498
URI: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/agrology/article/view/2513
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5885
ISSN: 2617-6106 (print)
2617-6114 (online)
Appears in Collections:Аgrology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Губанова.pdf680,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.