Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5949
Title: Ultrasmall forms M. bovis-dissociative 117 and 118 options
Other Titles: Ультрадрібні форми М. bovis-дисоціативні 117 і 118 варіанти
Authors: Tkatschenko, A. A.
Tkatschenko, O. A.
Tkatschenko, Оleksii
Tkachenko, Olexiy
Tkachenko, A. A.
Tkachenko, Oleksiy
Tkachenko, O.
Tkachenko, Oleksii
Tkachenko, O. A.
Ткаченко, Олексій Андрійович
Alekseeva, Nataliya
Alekseeva, N. V.
Alekseeva, Natalia
Алексєєва, Наталія Вікторівна
Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Zazharskiy, Volodymyr V.
Zazharskiy, V. V.
Zazharskyi, V. V.
Zazharsky, V. V.
Зажарський, Володимир Володимирович
Keywords: мінливість мікобактерій
minlyvist mikobakterii
M. bovis-дисоціанти
M. bovis-dysotsianty
біологічний цикл
biolohichnyi tsykl
ультрадрібні форми
ultradribni formy
елементарні тільця
elementarni tiltsia
Issue Date: 2015
Publisher: Дніпропетровський ДАЕУ
Citation: Tkachenko O. A. Ultrasmall forms M. bovis-dissociative 117 and 118 options / O. A. Tkachenko, N. V. Alekseeva, V. V. Zazharskiy // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2015. – № 3(37). – С. 120-124. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5949.
Abstract: Мікобактерії туберкульозу володіють великою пристосованістю до зовнішніх умов і мінливістю, яка виражається непостійністю форми, величини, культуральних, ферментативних реакцій, а також біологічних властивостей. Саме дисоціація і є одним з видів неспадкової фенотипової мінливості, яка обумовлена впливом внутрішньо- і позаклітинних факторів на прояв генотипу. У процесі дисоціації одночасно з конфігурацією морфологічних ознак, змінюються біохімічні, антигенні, патогенні властивості бактерій, а отже, й стійкість їх до фізичних і хімічних факторів зовнішнього середовища. Наведено результати експериментальних досліджень ультрадрібних форм M. bovis-дисоціантів, які підтверджують їх безпосередню участь ультрадрібних форм (елементарних тілець) в біологічному циклі розвитку M. bovis-дисоціантів. Доведено, що субкультури M. bovis-дисоціантів містять ультрадрібні форми, частота виділення яких підвищується залежно від кількості генерацій (пасажів). Ультрадрібні некислотостійкі форми при посіві на елективні середовища і культивуванні утворюють колонії як поодинокі, так і у вигляді суцільного росту (результат злиття окремих колоній), проте ріст культури спостерігається в кілька разів повільніше, ніж у контролі. За мікроскопії культур ультрадрібних форм M. bovis-дисоціантів, отриманих при фільтрації через пори 0,1 мкм та 0,05 мкм, виділяли культури, які відрізнялися за морфологічними ознаками від вихідних (без фільтрації) M. bovis-дисоціантів. Наявність ультрадрібних форм у популяції мікобактерій і їх здатність до генерації культур із зміненими морфологічними ознаками підтверджують їх важливе значення в біологічному циклі розвитку дослідженого виду збудника туберкульозу. Mikobakterii tuberkulozu volodiiut velykoiu prystosovanistiu do zovnishnikh umov i minlyvistiu, yaka vyrazhaietsia nepostiinistiu formy, velychyny, kulturalnykh, fermentatyvnykh reaktsii, a takozh biolohichnykh vlastyvostei. Same dysotsiatsiia i ye odnym z vydiv nespadkovoi fenotypovoi minlyvosti, yaka obumovlena vplyvom vnutrishno- i pozaklitynnykh faktoriv na proiav henotypu. U protsesi dysotsiatsii odnochasno z konfihuratsiieiu morfolohichnykh oznak, zminiuiutsia biokhimichni, antyhenni, patohenni vlastyvosti bakterii, a otzhe, y stiikist yikh do fizychnykh i khimichnykh faktoriv zovnishnoho seredovyshcha. Navedeno rezultaty eksperymentalnykh doslidzhen ultradribnykh form M. bovis-dysotsiantiv, yaki pidtverdzhuiut yikh bezposeredniu uchast ultradribnykh form (elementarnykh tilets) v biolohichnomu tsykli rozvytku M. bovis-dysotsiantiv. Dovedeno, shcho subkultury M. bovis-dysotsiantiv mistiat ultradribni formy, chastota vydilennia yakykh pidvyshchuietsia zalezhno vid kilkosti heneratsii (pasazhiv). Ultradribni nekyslotostiiki formy pry posivi na elektyvni seredovyshcha i kultyvuvanni utvoriuiut kolonii yak poodynoki, tak i u vyhliadi sutsilnoho rostu (rezultat zlyttia okremykh kolonii), prote rist kultury sposterihaietsia v kilka raziv povilnishe, nizh u kontroli. Za mikroskopii kultur ultradribnykh form M. bovis-dysotsiantiv, otrymanykh pry filtratsii cherez pory 0,1 mkm ta 0,05 mkm, vydilialy kultury, yaki vidriznialysia za morfolohichnymy oznakamy vid vykhidnykh (bez filtratsii) M. bovis-dysotsiantiv. Naiavnist ultradribnykh form u populiatsii mikobakterii i yikh zdatnist do heneratsii kultur iz zminenymy morfolohichnymy oznakamy pidtverdzhuiut yikh vazhlyve znachennia v biolohichnomu tsykli rozvytku doslidzhenoho vydu zbudnyka tuberkulozu.
Description: Ткаченко Олексій Андрійович http://orcid.org/0000-0003-0978-6575 Алексєєва Наталія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-1984-5209 Зажарський Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0003-2674-2494
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5949
ISSN: 2310-0974
Appears in Collections:Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
646-Article Text-1313-1-10-20160211.pdf528,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.