Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5972
Title: Формування та оцінка інноваційного потенціалу агропромислового виробництва
Other Titles: Formuvannia ta otsinka innovatsiinoho potentsialu ahropromyslovoho vyrobnytstva
Authors: Бібен, Олена Іванівна
Biben, Olena Ivanivna
Keywords: оцінка інноваційного потенціалу
otsinka innovatsiinoho potentsialu
формування інноваційного потенціалу
formuvannia innovatsiinoho potentsialu
ефективність реалізації інноваційного потенціалу
efektyvnist realizatsii innovatsiinoho potentsialu
економіка та управління національним господарством
ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom
генезис теорій інновацій
henezys teorii innovatsii
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Бібен О. І. Формування та оцінка інноваційного потенціалу агропромислового виробництва : дис. … канд. екон. наук : [спец]. 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / Олена Іванівна Бібен ; Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет . – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 235 с.- Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5972
Abstract: Необхідність розробки концептуального забезпечення і визначення стратегії переходу аграрної економіки на інноваційний шлях розвитку на основі всебічного дослідження потенціалу інноваційного розвитку, визначення шляхів його підвищення й ефективної реалізації обумовлена тим, що в умовах інтенсивної глобалізації світової економіки та посилення міжнародної конкуренції відбувається формування нової парадигми зростання на базі використання знань та інновацій як найважливіших економічних ресурсів. Актуальність дослідження потенціалу інноваційного розвитку агропромислового виробництва та напрямів підвищення його ефективності обумовлена також тим, що на сьогоднішній день ключовими поняттями для соціально-економічної політики національної економіки стають якість життя населення та інноваційно-сталий розвиток господарюючих суб’єктів, а пріоритетними тактичними діями – визначення економічно-обґрунтованих перспектив розвитку, вибір спеціалізації, виявлення можливих точок інноваційного зростання, формування бізнес-середовища, що створює стимули до інноваційної діяльності для всіх господарюючих суб’єктів. Neobkhidnist rozrobky kontseptualnoho zabezpechennia i vyznachennia stratehii perekhodu ahrarnoi ekonomiky na innovatsiinyi shliakh rozvytku na osnovi vsebichnoho doslidzhennia potentsialu innovatsiinoho rozvytku, vyznachennia shliakhiv yoho pidvyshchennia y efektyvnoi realizatsii obumovlena tym, shcho v umovakh intensyvnoi hlobalizatsii svitovoi ekonomiky ta posylennia mizhnarodnoi konkurentsii vidbuvaietsia formuvannia novoi paradyhmy zrostannia na bazi vykorystannia znan ta innovatsii yak naivazhlyvishykh ekonomichnykh resursiv. Aktualnist doslidzhennia potentsialu innovatsiinoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva ta napriamiv pidvyshchennia yoho efektyvnosti obumovlena takozh tym, shcho na sohodnishnii den kliuchovymy poniattiamy dlia sotsialno-ekonomichnoi polityky natsionalnoi ekonomiky staiut yakist zhyttia naselennia ta innovatsiino-stalyi rozvytok hospodariuiuchykh subiektiv, a priorytetnymy taktychnymy diiamy – vyznachennia ekonomichno-obgruntovanykh perspektyv rozvytku, vybir spetsializatsii, vyiavlennia mozhlyvykh tochok innovatsiinoho zrostannia, formuvannia biznes-seredovyshcha, shcho stvoriuie stymuly do innovatsiinoi diialnosti dlia vsikh hospodariuiuchykh subiektiv.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5972
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бібен.pdf840,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.