Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6146
Title: Морфогенез енхондральних осередків окостеніння кісток пташенят спортивних голубів у ранньому постнатальному періоді онтогенезу
Other Titles: Morphogenesis of endochondral ossification centres of bones in racing pigeon chicks during the early postnatal period of ontogenesis
Authors: Оліяр, Алла Вячеславівна
Oliyar, A. V.
Oliiar, A.
Oliyar, A.
Oliyar, Аlla
Богомаз, Арсеній Анатолійович
Bogomaz, A. A.
Bohomaz, A. A.
Логвінова, Віта Володимирівна
Logvinova, V. V.
Logvinova, V.
Logvinova, Vita
Нікітіна, Маргарита Олексіївна
Nikitina, M. O.
Лєщова, Марина Олексіївна
Lieshchova, M. O.
Lieshchova, M. А.
Lieshchova, M.
Lieshchova, Maryna
Lieshchova Marina
Keywords: пташенята
chicks
органи гемо- і лімфопоезу
organs of hemo- and lymphopoiesis
скелет
skeleton
кістки
bones
основні і додаткові осередки окостеніння
basic and additional centers of ossification
рентгенщільність
X-ray density
кісткова тканина
bone tissue
спортивні голуби
racing pigeons
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Морфогенез енхондральних осередків окостеніння кісток пташенят спортивних голубів у ранньому постнатальному періоді онтогенезу / [ А. В. Оліяр, А. А. Богомаз, В. В. Логвінова та ін. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2021. – Т. 9. – № 4. – С. 186-190. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6146.
Abstract: Спортивні голуби є потенційними переносниками зооантропонозних захворювань, оскільки під час перельоту можуть долати значні відстані. Дослідження особливостей становлення кровотворної функції скелета голубів на різних рівнях його структурної організації з визначенням взаємозв’язків росту й розвитку гемопоетичних компонентів з процесами остеогістогенезу необхідне для вивчення імунітету голубів, особливо на ранніх стадіях їх розвитку під час найбільшого ризику захворюваності молодняку, в момент найактивніших процесів кісткоутворення та гемопоезу пташенят. Досліджували кістки осьового та периферійного скелету добових, 5-, 10-, 15-, 20- та 25-добових голубенят (n = 5). Наявність і ступінь розвитку діа- та епіфізарних осередків окостеніння (ООК), їх відносну площу (ВП) та рентгенщільність в органах універсального гемопоезу визначали на рентгенограмах, виготовлених на рентгенологічному апараті xRay-TW-102 з приймачем Alpha 4600. Оцінку показників кісткових органів на рентгенограмах здійснювали за допомогою програми MultiVox Dicom Viewer. Встановили, що в добових голубенят зачатки досліджуваних кісток повністю побудовані хрящовою тканиною, мають низьку рентгенщільність і на рентгенограмах нечіткі контури. У пташенят спортивних голубів 5-ти діб життя скелет представлений чітко вираженими хрящовими зачатками, які мають форму майбутніх кісток, оформлених ООК у них не виявляється, рентгенщільність їх низька. На 10-ту добу життя голубенят в осьовому скелеті з’являються оформлені ООК голівки та горбка в 5-му ребрі (третє справжнє), тоді як у кістках периферійного скелета – енхондральний ООК діафіза. Структура губчастої і компактної кісткової тканини (КТ) кісток не чітка. Тіло ребра та епіфізи трубчастих кісток кінцівок хрящові. Рентгенщільність плечової кістки в цьому віці залишається незмінною, а великогомілково-заплеснової – збільшується в 1,5 рази, досягаючи 12 HU. У 15-ти добових пташенят ВП ООК у скелеті помірно зростає за рахунок збільшення ВП раніше сформованих ООК у 10-добовому віці пташенят, появи в 5-му ребрі окремих ООК тіла, а в трубчастих кістках кінцівок – енхондральних ООК проксимального і дистального епіфізів. У діафізі трубчастих кісток кінцівок чітко виділяється смужкоподібна компактна КТ, а в епіфізах – дрібновічкова губчаста КТ. Рентгенщільність кісток збільшується майже вдвічі, досягаючи 19–21 HU. У 20-ти добових пташенят у скелеті процеси остеогістогенезу майже завершуються, в досліджуваних кістках всі основні та додаткові ООК добре виражені, їх ВП різко зростає. Рентгенщільність кісток не змінюється. Для 25-добових голубів у скелеті спостерігається незначне зростання ВП ООК, характерний процес повного синостозу кісткових органів. З моменту появи ООК у 10-добових пташенят до досягнення ними 25-добового віку кістки осьового скелету та скелету кінцівок на 95–100% утворені КТ, а рентгенщільність їх зростає майже в 2,5 рази, досягаючи 19–26 HU. Racing pigeons are potential carriers of zooanthroponic diseases, since they can travel considerable distances during their flight. The study of the formation features of the pigeon skeleton’s hematopoietic function on different levels of its structural organization with the determination of the relationship between the growth and development of hematopoietic components and the processes of osteohistogenesis is necessary to understand the immunity of pigeons, especially during the early stages of their development when young animals are in the greatest risk of disease, especially during processes of osteogenesis and haematopoiesis in chicks. The bones of the axial and peripheral skeleton of one-day-old, 5-, 10-, 15-, 20-, and 25-day-old pigeons (n = 5) were examined. The presence and degree of development of dia- and epiphyseal ossification centers (EOCs), their relative area (RA) and X-ray density in the organs of universal hematopoiesis were determined on radiographs made on an x-Ray-TW-102 x-ray machine with an Alpha 4600 receiver using the MultiVox Dicom Viewer program. It was established that in day-old pigeons the rudiments of the studied bones are completely built by cartilaginous tissue, have low radiographic density, and fuzzy contours on radiographs. On the 10th day of life, the axial skeleton of pigeon cubs has formed EOCs of head and a tubercle on the 5th rib (third «true rib»), while in the bones of the peripheral skeleton there is an enchondral EOC of the diaphysis. The spongy and compact bone structure (BS) of the bones were fuzzy. The body of the rib and the epiphyses of the limbs’ tubular bones were cartilaginous. The X-ray density of the humerus at this age remains unchanged, and the tibial-metatarsal increases by 1.5 times, reaching 12 HU. In 15-day-old chicks, the RA of the EOC in the skeleton was moderately increased due to an increase in the RA of previously formed EOCs at the age of 10 days, the appearance of individual EOCs in the body of 5th rib, and in the tubular bones of the limbs, the enchondral EOCs of the proximal and distal epiphyses. In the diaphysis of the extremities tubular bones, a strip-like compact BS was clearly distinguished, and in the epiphyses, a small-sized spongy BS. The X-ray density of the bones almost doubled, reaching 19–21 HU. In 20-day-old pigeons, the processes of osteohistogenesis in the skeleton were almost completed, in the studied bones, all the main and additional EOCs were well expressed, their RA increased sharply. X-ray density of bones did not change. For 25-day-old pigeons in the skeleton, there was a slight increase in RA of the EOC, a process of complete synostosis of the bones was characteristic. From the moment of the appearance of the EOC in 10-day-old chicks until they reach the age of 25 days, the bones of the axial skeleton and the skeleton of the limbs were formed by 95–100% of BS, and their X-ray density was increased almost 2.5 times, reaching 19–26 HU.
Description: Оліяр Алла Вячеславівна https://orcid.org/0000-0002-8918-2693 Богомаз Арсеній Анатолійович http://orcid.org/0000-0001-9402-0472 Логвінова Віта Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-2084-6850 Нікітіна Маргарита Олексіївна https://orcid.org/0000-0002-5175-1619 Лєщова Марина Олексіївна http://orcid.org/0000-0002-4251-4152
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/326
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6146
ISSN: 2663-1156 (print)
2663-1164 (online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (2).pdf869,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.