Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6153
Title: Metabolic homeostasis and level of productivity of first-heifers in the conditions of the industrial complex
Other Titles: Метаболічний гомеостаз та рівень продуктивності нетель-первістка в умовах промислового комплексу
Authors: Pishchan, I. S.
Pishchan, Ilona
Pischan, I. S.
Pischan, E.
Піщан, Ілона Станіславівна
Lytvyschenko, L.
Litvischenko, L. O.
Litvischenko, Lіudmyla
Lytvyschenko, L. O.
Lytvyshchenko, L.
Литвищенко, Людмила Олександрівна
Kapshuk, N. O.
Kapshuk, Natalya
Kapshuk, Natalia
Kapshuk, N.
Капшук, Наталя Олексіївна
Pishan, S.
Pischan, S.
Pishan, S. G.
Pischan, S. G.
Pishchan, Stanislav
Pishchan, S. G.
Піщан, Станіслав Григорович
Kozyr, Volodymyr
Kozyr, Volodymyr Semenovych
Kozyr, V. S.
Kozyr, V.
Козир, Володимир Семенович
Keywords: reproductive function
репродуктивна функція
cows
корови
metabolic homeostasis
метаболічний гомеостаз
milk yield
надої молока
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Metabolic homeostasis and level of productivity of first-heifers in the conditions of the industrial complex / [ I. S. Pishchan, L. O. Lytvyschenko, N. O. Kapshuk et al. ] // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2021. – Т. 9. – № 4. – С. 195-202. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6153.
Abstract: Collection of primary information and research was conducted on a herd of cows at the dairy production complex «Yekaterynoslavskyi» Dnipropetrovsk region of Ukraine. To study the productive qualities of Brown Swiss cows were selected 75 heifers of the same age, live weight and pregnancy period. For biochemical studies in healthy heifers (9 goals), and after their calving, blood was taken from the median caudal vein of the tail in vacuum tubes before the morning distribution of feed . Studies of the biochemical composition of the blood of cows were performed at 8 months of pregnancy, and the first heifers – at 2 months of lactation. After calving of heifers took into account the level of milk yield per day and lactation (kg), the mass fraction of fat and protein (%). Researches have shown that the concentration of albumin in the serum of experimental heifers was insignificant, as it averaged 22.6 g/l and was slightly lower than normal. The level of albumin in the serum of first heifers was inferior to the lower limit of normal by 13.5% and was, respectively, 26.33 g/l, while exceeding indicate of heifers by 14.2%. The globulin fraction of heifer exceeded the index after calving and during lactation by 16.7%. Despite the significant difference in the indicators of albumins and globulins, the protein coefficient in experimental first heifers was satisfactory and averaged 0.65 units. Indicate of serum nitrogen in urea during pregnancy and during the first lactation was practically at the lower limit of norm and averaged 7.30–7.34 mg%. Thus, metabolic homeostasis in the first pregnancy is naturally dynamic and corresponds to the level of physiological processes of the organism and the provision of vital nutrients of the general-mixed ration. The metabolic homeostasis of first heifers is in a tense state, which is determined by the first lactation function and adaptation to the harsh conditions of the industrial complex. This allows animals to realize their genetic potential of milk productivity for 376.4 days at the level of 9228.5 kg with a mass fraction of fat 4.15% and protein – 3.45%. Brown Swiss first heifers were characterized by satisfactory indicators of reproductive function. The reproductive ability was at the level of 0.87, and the insemination index did not exceed 2.83 units. Збір первинної інформації та дослідження на стаді корів проводили на базі молочно-виробничого комплексу «Єкатеринославський» Дніпропетровської області України. Для вивчення продуктивних якостей швіцьких тварин було відібрано 75 нетелей одного віку, живої маси та періоду тільності. Для проведення біохімічних досліджень у здорових нетелей (9 гол.), а після їх отелення у первісток відбирали кров до ранкової роздачі кормів з підхвостої вени у вакуумні пробірки. Дослідження біохімічного складу крові ремонтного молодняку проводили на 8 місяці тільності, а первісток – на 2 місяці лактації. Після отелення нетелей враховували рівень удою за добу та лактацію (кг), масову частку жиру та білка (%). Як показали дослідження концентрація альбумінів у сироватці крові піддослідних нетелей була незначною, оскільки становила у середньому 22,6 г/л та дещо поступалася нормі. Альбумінова фракція білків сироватки крові первісток поступалася нижній межі норми на 13,5% і становила відповідно 26,33 г/л, при цьому перевищувала показник періоду першої тільності (нетель) на 14,2%. У цей же час глобулінова фракція білків сироватки крові нетелей перевищувала показник після отелення та під час лактації на 16,7%. Не дивлячись на суттєву різницю у показниках альбумінів і глобулінів білковий коефіцієнт у піддослідних первісток був задовільним, оскільки становив у середньому 0,65 одиниці. Показник азоту сечовини в сироватці крові як під час вагітності, так і під час першої лактації практично знаходився на нижній межі норми і становив у середньому відповідно 7,30–7,34 мг%. Таким чином, метаболічний гомеостаз у першу вагітність природно динамічний і відповідає рівню фізіологічних процесів організму та забезпеченістю життєво важливими поживними речовинами загально-змішаного раціону. Натомість, метаболічний гомеостаз первісток знаходиться в напруженому стані, що визначається першою лактаційною функцією та адаптацією до жорстких умовах промислового комплексу. Це дає можливість тваринам реалізувати свій генетичний потенціал молочної продуктивності упродовж 376,4 доби на рівні 9228,5 кг з масовою часткою жиру 4,15%, а білка – 3,45%. Швіцькі первістки характеризувалися задовільними показниками відтворної функції. Так, коефіцієнт відтворної здатності знаходився на рівні 0,87. При цьому, індекс осіменіння не перевищував 2,83 одиниці.
Description: Піщан Ілона Станіславівна https://orcid.org/0000-0001-5030-6348 Литвищенко Людмила Олександрівна http://orcid.org/0000-0002-4239-5405 Капшук Наталя Олексіївна https://orcid.org/0000-0002-2859-2795 Піщан Станіслав Григорович https://orcid.org/0000-0001-8579-9429
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/328
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6153
ISSN: 2663-1156 (print)
2663-1164 (online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (3).pdf667,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.