Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6354
Title: Socio-economic development in the context of using reasonable specialization in the economy of Ukraine
Other Titles: Соціально-економічний розвиток України в контексті використання розумної спеціалізації в її регіонах
Authors: Andrusiv, U.
Андрусів, Уляна
Zelinska, H.
Зелінська, Галина
Galtsova, O.
Гальцова, Ольга
Seleznova, O.
Bagorka, Mariya
Багорка, Марія Олександрівна
Yurchenko, Nataliya
Юрченко, Наталія Іванівна
Keywords: smart specialization
смарт-спеціалізація
cluster
кластер
innovation
інновація
region
регіон
development
розвиток
economic growth
економічне зростання
education
освіта
rates of economic development
темпи економічного розвитку
economic policy
економічна політика
Issue Date: 2022
Publisher: Університет банківської справи
Citation: Andrusiv U., Zelinska H., Galtsova O., Seleznova O., Bahorka M., Yurchenko N. (2022). Socio-economic development in the context of using reasonable specialization in the economy of Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 2(43), 248-258. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6354
Abstract: The article analyzes the uneven economic growth in the regions of Ukraine and proposes the development of regional policy based on the use of the smart specialization idea .As a tool for analyzing the uneven economic development of regions, we used a method based on the comparison of regions by gross regional product per capita, which formed the basis for determining the funnel of backwardness of the region among others in terms of economic growth. The analysis was conducted for 2010 and 2020. The calculations made it possible to identify areas that differ significantly in development potential. It is proposed to use the ideas of the smart specialization concept as a new model of the Ukraine’s regions economic development in order to equalize interregional dis-parities. Revealed the essence of this concept implementation on the example of the Carpathian region economy in 2020 is revealed. It is determined that the formation of educational, tourist and construction clusters in the region are the foundations that will form a long-term strategy for its development. The main measures for the introduction of construction and educational clusters are proposed. The components that determine the innovative development of Ukraine on the basis of the Global Indices of Competitiveness and Innovation are analysed. Proposed the formation of economic policy, which is aimed at solving strategic tasks of the regions socio-economic development–ensuring economic growth and quality of life in Ukraine. It is justified that the application of the smart specialization approach in long-term regional strategies will contribute to a synergistic effect for both human and innovative development, which is the goal of the new regional economic policy. To solve the tasks used general and special research methods, namely: theoretical generalization to clarify the essence of smart specialization), statistical, comparative, com-parative and strategic analysis (to calculate and build the dynamics of GRP per capita by region of Ukraine), graphical (for a visual representation of the results of the analysis). In addition, the visualization method was used to build the algorithm for form in the regional policy of Ukraine. В статті аналізується нерівномірність економічного зростання в регіонах України та пропонується розроблення регіональної політики на основі використання ідеї смарт-спеціалізації. В якості інструментарію для аналізування нерівномірності економічного розвитку регіонів використано методику, в основі якої лежить порівняння регіонів за валовим регіональним продуктом на одну особу, що лягло в основу визначення воронки відсталості регіону з поміж інших за темпами економічного зростання. Аналіз проведено за 2010 та 2020 роки. Розрахунки дали змогу визначити території, які значно різняться за потенціалом розвитку. Пропонується, з метою вирівнювання міжрегіональних диспропорцій використати ідеї концепції смарт-спеціалізації як нової моделі економічного розвитку регіонів України. Розкрито суть впровадження даної концепції на прикладі економіки Прикарпатського регіону за 2020 р. Визначено, що формування освітніх, туристичних та будівельних кластерів в регіоні є тими підвалинами, які формуватимуть довгострокову стратегію його розвитку. Запропоновано основні заходи по впровадженню будівельного та освітнього кластерів. Проаналізовано компоненти, які визначають інноваційний розвиток України на основі Глобальних індексів конкурентоспроможності та інновацій. Запропоновано формування економічної політики, яка націлена на вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку регіонів – забезпечення економічного зростання та якості життя населення в Україні. Обгрунтовано, що застосування підходу смарт-спеціалізації у довгострокових регіональних стратегіях сприятиме отриманню синергетичного ефекту як для людського, так і для інноваційного розвитку, на що націлена нова регіональна економічна політика. Для вирішення поставлених завдань використовуються загальні та спеціальні методи дослідження, а саме: теоретичне узагальнення для з'ясування сутності розумної спеціалізації), статистичний, порівняльний, порівняльний та стратегічний аналіз (для розрахунку та побудови динаміки ВРП на душу населення за регіонами України), графічний(для наочного представлення результатів аналізу). Крім того, метод візуалізації використано для побудови алгоритму формування регіональної політики України.
URI: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3729/3543
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6354
ISSN: ISSN online: 2310-8770 ISSN print: 2306-4994
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (3).pdf308,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.