Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6368
Title: Умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу «Паралель»
Other Titles: Conditioned-reflex inhibition of milk ejection reflex in schwyz breed cows as an adaptive form to the milking at the milking installation of “Parallel”
Authors: Піщан, Ілона Станіславівна
Pishchan, I. S.
Pishchan, Ilona
Pischan, I. S.
Pischan, E.
Pishchan, I.
Keywords: удій
milk yield
корова
cow
доїння
milking
рефлекс молоковіддачі
milk ejection reflex
інтенсивність молоковиведення
the intensity of lactation
гальмування рефлексу
inhibition of reflex
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія -Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
Citation: Піщан І. С. Умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу «Паралель» / І. С. Піщан // Науковий вісник «Асканія -Нова» / Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова «Асканія -Нова» – Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства. – 2016. – Вип.9. – С. 191-204. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6368.
Abstract: Викладено матеріали дослідження реалізації рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи на крупному промисловому комплексі за доїння на доїльній установці типу “Паралель”. Встановлено, що умовно-рефлекторне подразнення лактаційного центру лактуючої корови під час підготовчих операцій на доїльній установці, яке сприймається сенсорними системами, триває більше чотирьох хвилин. При цьому, безумовнорефлекторне стимулювання рецепторного апарату тканин вимені тварин не перевищує 30,9 с, що становить лише 12 % загального часу стимулювання, тоді як на умовно-рефлекторне приходиться 88 %. Тривалі спостереження показали, що за стереотипних умов проведення доїння у корів може спонтанно розвиватися короткочасне умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі. Упродовж перших 15 с роботи доїльного апарату з вимені корів молоко не виводилося, хоча було практично заповнене молоком, оскільки разовий удій складав 12,3 кг. Таке гальмування слід розглядати як одну із адаптивних форм реалізації рефлексу молоковіддачі, яка відповідає стану внутрішнього середовища організму лактуючої тварини. Молоковиведення на рівні 300 г розпочиналося лише на 30 с та зберігалося до кінця першої хвилини доїння. Вже на другій хвилині роботи доїльного апарату рефлекс молоковіддачі збуджувався і молоковиведення сягало 3,4 кг/хв, що перевищувало контрольний показник на 8,82 %. Тим не менше, на розвиток гальмівних процесів молоковіддачі у корів чітко вказують дані динаміки повноти спорожнення вимені від молока: за першу хвилину доїння з вимені було виведено лише 7,1 % загального удою, а за дві хвилини – 62,7 %. Ці дані поступаються показникам корів з нормальним рефлексом молоковіддачі відповідно у 5 і 1,5 рази (Р<0,001). Доведено, що після короткочасної гальмівної реакції без будь яких додаткових стимулів у тварин відбувається збудження рефлексу молоковіддачі, що і визначає як нормальний загальний час доїння, так і повноту видоювання. Ось тому, інтенсивність молоковиведення за середніми показниками відповідає нормі (2,5 кг/хв), а за максимальними перевищує її на 11,6 % (4,3 кг/хв; Р<0,05). На нашу думку, готовність до молоковіддачі у лактуючих тварин формується в період між доїннями і проявляється як акт поведінки. Set out materials research of realization the milk ejection reflex in Schwyz breed cows on a large industrial complex for milking at the milking installation of “Parallel”. It was found that the conditional reflex irritation of the lactation center of lactating cows, during the preparatory operations in the milking parlor, which is perceived by the sensory systems, lasts more than four minutes. Thus, unconditioned reflex stimulation of the receptors of apparatus udder does not exceed 30,9 second, which represents only 12 % of the total stimulation time, whereas conventionally-reflex stimulation time is 88 %. Long-term observation has shown that in the conditions of the stereotypical milking cow may spontaneously develop short-term conditional reflex inhibition of reflex milk excretion. During the first 15 seconds of operation of the milking machine with the udder of cows we have not received the excretion of milk, although the udder was almost filled with milk, and a one-time milk yield was 12,3 kg. Such inhibition should be considered as one of the forms of realization of adaptive reflex of excretion milk, which corresponds to the state of internal organism environment of lactating cows. Excretion of milk at the level of 300 g was began only with 30 seconds of milking and lasted until the end of the first minute of milking. Already in the second minute of the operation of the milking machine was excited reflex of excretion milk and reached 3,4 kg/min, which exceeded the control mark at 8,82 %. However, data dynamics of completeness of excretion milk from udders clearly indicate on the development of inhibitory processes of excretion milk of cows: for the first minute of the milking was excretion from udder of milk only 7,1 % of the total milk yield, and for two minutes – 62,7 %. These data are inferior indicators of cows with normal reflex of excretion milk, respectively of 5 and 1,5-fold (P<0,001). It is proved that after a short brake reaction without any additional incentives in animals are excited reflex ejection of milk, which determines how the normal total milking time, and completeness of milking. That is why the intensity of excretion of milk at the average indicators is correspond to norm (2,5 kg/min), and at maximum indicators it exceeds on 11,6 % (4,3 kg/min; P<0,05). In our opinion, the willingness to the excretion of milk in lactating animals formed between milking and appears as an act of behaviour.
Description: Піщан Ілона Станіславівна https://orcid.org/0000-0001-5030-6348
URI: http://ascaniansc.in.ua/images/stories/nauch-publ/nv-9/24.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6368
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf313,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.