Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6381
Title: Генетико-селекційні параметри інтродукції овець з урахуванням взаємодії «генотип – середовище»
Other Titles: Genetic and selection parameters of the introduction of sheep, accounting for the interaction "genotype – environment"
Authors: Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Mikityuk, V. V.
Keywords: кореляція
correlation
вівці
sheep
новозеландські коріделі
New Zealand korіdels
адаптація
adaptation
умови середовища
environmental conditions
генерація
generation
господарсько-корисні ознаки
economic-useful signs
успадковуваність
heritability
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Микитюк В. В. Генетико-селекційні параметри інтродукції овець з урахуванням взаємодії «генотип – середовище» / В. В. Микитюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – 2016. – Вип. 236. – С. 169-181. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6381.
Abstract: Використання різноманітних методів статистичного аналізу стану кількісних ознак продуктивності дає можливість розширити уявлення про закономірність проходження процесу адаптації тварин до нових умов середовища і визначення пристосувальних механізмів організму за взаємодії «генотип–середовище». Метою дослідження було визначення генетичних параметрів основних господарсько-корисних ознак у їх динаміці за періодами селекції в імпортних овець породи новозеландський корідель при розведені в умовах замкнутої популяції та розробки методів їх практичного використання в подальшій племінній роботі. Аналіз рівня продуктивності завезених тварин за період розведення в нових природно-екологічних умовах показав, що коефіцієнт варіації продуктивних ознак характеризується значними коливаннями. Найбільш високою мінливістю у баранів характеризується настриг вовни – 18,0–19,6 %, а найменшою, жива маса і довжина вовни, відповідно – 7,6–7,9 %. Якщо середні показники живої маси у тварин імпортованої популяції найвищого показника досягали у 4-річному віці, то довжина вовни і настриги – у 2–3 роки. Барани місцевої генерації у відповідні вікові періоди проявляли кращі адаптаційні якості, ніж завезені тварини, про що вказує більш висока їх продуктивність у період дослідження. Так, вони перевершували своїх імпортних предків за живою масою на 24–33,2 % (Р>0,999), за довжиною вовни на 5,5–6,5 %(Р>0,95), за настригом митої вовни на 19–25 % (Р>0,999) і тим самим, повністю відповідали вимогам породного стандарту для класу «еліта». Результати визначення коефіцієнтів повторюваності, показали, що найбільш висока ступінь сталості рангів за фенотиповим проявом живої маси в баранів породи новозеландський корідель є в 2–4-річному віці і становить 0,56±0,08, а в маток у 2–3 роки – 0,49±0,09, коли досягнута і максимальна жива маса. Стосовно настригів вовни, то висока ступінь повторюваності спостерігається в баранів у віці 1–2 роки – 0,48±0,09, а у вівцематок у віці 1–3 роки – 0,42±0,08. Найбільш висока повторюваність довжини вовни в баранів встановлена у віці 1–3 роки – 0,35±0,07, а у вівцематок у тому ж віці – 0,27±0,08, сталість цих ознак висока (Р>0,999). Таким чином, визначені нами показники коефіцієнтів повторюваності вказують на ефективність відбору за настригом і довжиною вовни в одно- і дворічному віці, тоді як, за живою масою необхідно провести корегуючий відбір за даною ознакою в трирічному віці. Успадковуваність господарсько-корисних ознак у новозеландських коріделів вивчали кореляційним і дисперсійним методами за багаторічними даними продуктивності маток та їх потомства. У цілому, коефіцієнт успадковуваності живої маси, розрахований за методами кореляційних і регресивних зв’язків, характеризується як середня величина і знаходиться на рівні показників інших м’ясововнових напівтонкорунних порід. Але, коефіцієнт успадковуваності, розрахований методом дисперсійного аналізу, за цією ознакою є досить низьким – 9,6 %, хоча і він є достатнім для успішного ведення селекції. дослідженнях з вивчення корелятивних зв’язків між основними господарсько-корисними ознаками ярок у розрізі генетико-екологічних генерацій встановлено, що коефіцієнти кореляції були позитивні, але вони проявляються на рівні середніх величин. Таким чином, установлена закономірність динаміки генетичної структури популяції, при зміні поколінь на основі поєднання показників розвитку основних ознак продуктивності батьків та їх потомства. Для ефективнішого проходження адаптації з метою управління цим процесом з усього різноманіття селекційних прийомів удосконалення популяцій тварин, завезених в нові умови середовища необхідно застосовувати більшою мірою стабілізуючий добір, як найбільш доцільний метод, що сприяє ефективності проходження акліматизаційного процесу. Using different methods of statistical analysis of quantitative traits of productivity makes it possible to expand the understanding of the laws of animals adaptation to new environmental conditions and the definition of adaptive mechanisms of the body in interaction “genotype – environment”. The aim of the research was to determine the genetic parameters of the main economic-useful signs in their dynamics on the periods of selection in the imported New Zealand korіdel sheep, when diluted in a closed population and development of methods of their practical use in further breeding work. Analysis of the level of productivity of imported animals during the period of breeding in new natural environmental conditions showed, that the coefficient of variation of productive characteristics of the is characterized by significant fluctuations. The highest variability is in rams wool clip – 18,0-19,6%, and the lowest variability is in body weight and length of hair, respectively – 7.6-7.9%. If the average live weight indexes in the animals of imported population, were reached the highest value in 4 years of age, the length of wool and shearing was the highest in 2-3 years. The rams of local generation in the relevant age periods showed better adaptation qualities than imported animals. This is evidenced by their highest productivity in the analyzed period. So they are superior to their imported ancestors on the live weight per 24-33,2% (P> 0.999), on the length of hair on 5.5-6.5% (P> 0.95) on the shearing scoured wool to 19-25 % (P> 0.999) and thus fully meet the requirements of the breed standard for the class of "elite". The results of the repeatability coefficients showed, that the highest degree of ranks of permanence on the phenotypic expression of live weight of sheep in New Zealand Corriedale rams is in 2-4 years of age and is equal to 0,56 ± 0,08, and in 2-3 years in ewes - 0,49 ± 0,09, when the maximum live weight is reached. As for the wool clip, the high degree of recurrence is observed in the rams aged 1-2 years – 0,48 ± 0,09, and in the ewes at the age of 1-3 years, is equal to 0,42 ± 0,08. The highest frequency of occurrence in rams wool length is set at the age of 1-3 years – 0,35 ± 0,07, and in ewes in the same age – 0,27 ± 0,08. The persistence of these symptoms is high (P> 0.999). Thus, the defined repeatability coefficient indicators point to the efficiency of selection for the shearing and wool length in 1-year and 2-year-old, while the body weight is necessary to select and correct 3-year-old. Inheritance of economically useful traits in NZ korіdels was studied by the correlation and dispersion methods on base of long-term data on the productivity of mares and their offspring. In general, the rate of inheritance of live weight, calculated according to the methods of correlation and regression relations, is characterized by the average value and the performance is at the level of other semi meat-wool breeds. However, the inheritance coefficient, calculated by analysis of variance, according to this feature is quite low – 9.6%, although it is sufficient for successful breeding. In studies on correlative links between the major economic-useful signs of mutton females in the context of genetic and environmental generations it is found that the correlation coefficients were positive, but they manifest themselves at the level of the average values. Thus, the regularities are found concerning the dynamics of population genetic structure, with the change of generations based on a combination of indicators of the main features of the productivity of parents and their offspring. For better adaptation process and its control of the diversity techniques of improving of breeding of animals populations imported into the new environmental conditions is necessary to apply a stabilizing selection to a greater extent as the most appropriate method that contributes to the efficiency of the passage of the acclimatization process.
Description: Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908
URI: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnologiya/article/view/7967/7630
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6381
ISSN: 2222-8578 (Print)
2518-1041 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7967-16124-1-SM.pdf510,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.