Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6383
Title: Біологічні особливості та адаптаційна здатність овець породи олібс
Other Titles: Biological features and adaptation ability sheep breed of olibs
Authors: Похил, Володимир Іванович
Pokhil, Volodymyr
Pokhil, V.
Pokhil, V. I.
Pokhyl, V.
Pokhyl, V. I.
Pohyl, V.
Pohyl, V. I.
Pohil, V.
Pohil, V. I.
Pokhyl, Volodymyr Ivanovych
Pokhil, Vladimir
Похил, Олена Миколаївна
Pokhil, Оlena
Pokhil, O. M.
Pokhil, O.
Pokhyl, O. M.
Pokhyl, O.
Pokhil, Elena
Pokhil, E. N.
Pokhil, E.
Pohyl, Olena
Pohyl, O.
Pohyl, O. M.
Pohil, O. M.
Pohil, O.
Pohyl, Elena
Pohyl, Elena N.
Pohyl, Н. M.
Pokhyl, Elena Муkolaevna
Keywords: поліестричність
polyestrous
вівці
sheep
адаптогенність
conditions favoring the adaptation
м’ясний напрям
meat course
породоутворення
breedforming
скоростиглість
precocity
Issue Date: 2016
Publisher: Національний університет біоресурсів і природокористування України
Citation: Похил В. І. Біологічні особливості та адаптаційна здатність овець породи олібс / В. І. Похил, О. М. Похил // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – 2016. – Вип. 236. – С. 261-268. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6383.
Abstract: У статті наведені дані щодо впливу зовнішнього середовища на адаптаційно спрямовану реалізацію генетичного потенціалу кількісних і якісних показників продуктивності овець породи олібс в умовах Степу України. Дослідження з вивчення продуктивних ознак та відтворювальної здатності овець породи олібс були проведені в ТОВ «Шаролезька вівця» Новомосковського району Дніпропетровської області. Встановлено, що тварини імпортованої породи характеризуються комбінованою продуктивністю, високою адаптаційною здатністю до природно-екологічних умов Степу України, міцною конституцією, високими показниками відтворювальної здатності та продуктивності. За живою масою плідники та вівцематки породи олібс перевищують однолітків асканійської м'ясо-вовнової породи на 1,5-16,2 %, ремонтний молодняк домінує на 1,2-13,7 %. Загальний коефіцієнт плодючості знаходиться на рівні 1,79-1,85, що є добрим показником для адаптаційно спрямованих генотипів, які відзначаються екологічною валентністю і можуть бути використані не тільки у чистопорідному розведенні, а й промисловому схрещуванні з подальшим використанням у породоутворювальному процесі. Їх використовують як поліпшуючий генетичний матеріал для овець напівтонкорунного напряму продуктивності, з метою підвищення плодючості, живої маси, скоростиглості, м’ясної продуктивності. При правильній організації відтворення, відповідній структурі стада, інтенсивному вирощуванні та відгодівлі за високої скоростиглості овець імпортованої породи, є можливість виробляти високоякісну ягнятину та молоду баранину. Citing data about the impact of the environment on the adaptation directed to the quantitative and qualitative indicators of genetic potential of sheep breeds of olibs in conditions of Ukrainian steppe. The research is concerned with the productive traits and reproductive ability of sheep breeds of Olibs was held in LLC "Sharolezka sheep" Novomoskovsk rayon, it is situated in Dnipropetrovsk region, Novomoskovsk district. It is established that the animals imported breeds are characterized by combined productivity, high adaptable ability to the natural environmental conditions within the Ukrainian steppe, strong constitution, high indicators of reproductive ability and productivity. The live weight of bulls and ewes breeds of olibs is higher than peers of Ascanian meat and wool breed at 1,5-16,2% , young animals are dominating with 1,2-13,7%. The total fertility rate is at level of 1,79-1,85, which is favorable for adaptation directed genotypes, that marked ecological valence and can be used not only in pure breeding and crossbreeding and industrial and used in breed productive process. They are used as improving the genetic material directly to sheep wool productivity to improve fertility, body weight, precocity, meat productivity. On the assumption of the right reproduction process, the proper structure of the herd, intensive cultivation and feeding of the high precocity imported sheep breeds have the ability to produce high quality lamb meat and lamb.
Description: Похил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Похил Олена Миколаївна https://orcid.org/0000-0002-7477-6501
URI: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnologiya/article/view/7977
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6383
ISSN: 2222-8578 (Print)
2518-1041 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7977-16144-1-SM.pdf537,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.