Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/645
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСосницький, Олександр Іванович-
dc.contributor.authorSosnitskyi, O.-
dc.contributor.authorSosnitsky, O. I.-
dc.contributor.authorSosnitsky, A. I.-
dc.contributor.authorSosnitskiy, A.-
dc.contributor.authorSosnitskiy, A. I.-
dc.contributor.authorSosnitskyi, A.-
dc.contributor.authorSosnitskyi, A. I.-
dc.contributor.authorSosnitskiy, Olexandr Ivanovych-
dc.contributor.authorSosnitskyi, Oleksandr-
dc.contributor.authorСосницька, Альона Олександрівна-
dc.contributor.authorSosnitskaya, Alona-
dc.contributor.authorSosnitskaya, A. A.-
dc.date.accessioned2018-11-17T08:34:13Z-
dc.date.available2018-11-17T08:34:13Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationСосницький О. І. Вивчення культуральних властивостей та іммунобіологічної активності Mycobacterium avium ІЕКВМ-УААН / О. І. Сосницький, А. О. Сосницька // Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК / Дніпропетровський ДАЕУ. – 2017. – Т 5. – № 2. – С. 54-59. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/645.uk
dc.identifier.issn2409-9023-
dc.identifier.urihttps://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/111-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/645-
dc.description.abstractМікобактеріальні захворювання тварин та людини являють собою емерджентні антропозоонозні інфекційні патологї, що призводили до величезних економічних збитків тваринництву та до незворотних санітарно-епідеміологічних ушкоджень людству на протязі всієї історії цивілізації. Не дивлячись на стрімкий та ефективний розвиток біологічних наук та появу молекулярно-генетичних методів дослідження, багато питань відносно бактеріології мікобактерій вивчені ще недостаньо. Одним з таких аспектів є культуральна дисоціація мікобактеріальних культур при багатолітніх пасажах на елективних поживних середовищах за оптимальною температурою, що створює м’які умови вегетації мікробіонтів і індукує генетичну програму сапрофітизації. Це банальна ситуація для кожної лабораторії, що веде музей живих культур. В біопромисловості, при виробництві протитуберкульозних біопрепаратів культуральна дисоціація референс-культур може призвести до втрати активності діагностичних препаратів. Тому потрібен моніторинг культурально-морфологічних властивостей та біологічної активності референс-культур в процесі довготривалого пасажування і прогноз, на підставі об’єктивної інформації, відносно біологічної відповідності змінених варіантів та їх допустимих варіацій в порівнянні з вихідним прототипом. Було встановлено, що референс-культура M. avium ІЕКВМ-УААН при багатолітньому пасажуванні не змінила морфо-тинткориальні, біохімічні та антигенні властивості, окрім вірулентності, яка як важлива складова біологічної активності штаму суттєво снизилась відносно стандартних лабораторних моделей і для її відновлення потрібно провести культуру через сприятливу тварину. В біопробі на курчатах та кролях сапрофітизований референтний штам виявив неоднорідну біологічну активність. На еволюційно адаптованому виді тварин – курчатах, культура індукувала факторний тип інфекційного процесу невисокої інтенсивності, з слабко вираженим хвороботворним впливом, при цьому були отримані активовані реізоляти. На кролях – інфекційний процес мав абортивний характер з повним звільненням від збудника. Mycobacterial diseases of animals and humans are emergent anthropozoonotic infectious pathologies, which bring enormous economic losses to livestock and irreparable sanitary and epidemic damage to the human population throughout the history of civilization. Despite the rapid and effective development of the biological branches of science and the emergence of molecular genetic methods of research, many, even methodologically relatively simple questions of bacteriology of mycobacteria have not been fully studied. One of these aspects is the cultural dissociation of mycobacterial culture at perennial passages on elective nutrient media at optimal temperatures, creating sparing regimens for the growth of microbionts and incorporating the genetic program of saprophyticization. This is a banal situation for any laboratory leading a museum of living cultures. In the bioprospecting industry, in the production of anti-tuberculosis biologics, the cultural variability of reference cultures can lead to the loss of activity of diagnostic drugs. Therefore, it is necessary to monitor the cultural and morphological properties and biological activity of reference crops in the process of repeated re-entry and forecast on the basis of objective information of the biological correspondence of variability variants and its permissible variations from the initial prototype. It has been shown that the M. avium IEKVM-UAAS reference culture has not changed the morphotinic, biochemical and antigenic properties in the course of many years of travel, but the virulence, as the most important component of the biological activity of the strain, has significantly decreased for standard laboratory models and it needs to culture through The organism of a susceptible animal. In a bioassay on chickens and rabbits, the reference of saprophyticization strain exhibited heterogeneous biological activity. On an evolutionarily adapted form of chickens, the culture induced a factor type of the infectious process of low intensity, with a slightly pronounced pathogenic effect, while refreshed re-isolates were obtained. On rabbits - the infectious process was abortive with complete release from the pathogen.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДніпропетровський ДАЕУuk
dc.subjectреференс-культураuk
dc.subjectReference cultureuk
dc.subjectMycobacterium avium ІЕКВМ-УААНuk
dc.subjectMycobacterium avium IEKVM-UAASuk
dc.subjectпасажуванняuk
dc.subjectpassengeruk
dc.subjectбіологічна активністьuk
dc.subjectbiological activityuk
dc.subjectпатогенністьuk
dc.subjectpathogenicityuk
dc.subjectкультуральні властивостіuk
dc.subjectcultural propertiesuk
dc.subjectбіологічне дослідженняuk
dc.subjectbiological researchuk
dc.subjectімуногенезuk
dc.subjectimmunogenesisuk
dc.subjectрезистентністьuk
dc.subjectresistanceuk
dc.titleВивчення культуральних властивостей та іммунобіологічної активності Mycobacterium avium ІЕКВМ-УААНuk
dc.title.alternativeStudy of cultural properties and biological activity Mycobacterium avium IEKVM-UAASuk
dc.typeArticleuk
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf779,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.