Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/646
Title: Вплив пробіотичного препарату на імунобіологічну реактивність організму білих мишей та курчат-бройлерів
Other Titles: Influence of the probiotic preparation on the immunobiological reactivity sistance of the organism of white mice and chicken-broilers
Authors: Бібен, Іван Андрійович
Biben, I.
Biben, I. A.
Biben, Ivan
Сосницький, Олександр Іванович
Sosnitskyi, O.
Sosnitsky, O. I.
Sosnitsky, A. I.
Sosnitskiy, A.
Sosnitskiy, A. I.
Sosnitskyi, A.
Sosnitskyi, A. I.
Sosnitskiy, Olexandr Ivanovych
Sosnitskyi, Oleksandr
Зажарський, Володимир Володимирович
Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Keywords: пробіотичні культури
probiotic cultures
Bacillus subtilis BI-12
Bacillus subtilis BI-12
Aerococcus viridans BI-07
Aerococcus viridans BI-07
білі миші
white mice
курчата-бройлери
broiler chickens
імунологічна реактивність
immunobiological reactivity
неспецифічна резистентність
nonspecific resistance
гуморальні і клітинні фактори імунітету
humoral and cellular immunity factors
життєздатність
viability
Issue Date: 2017
Publisher: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин
Citation: Бібен І. А. Вплив пробіотичного препарату на імунобіологічну реактивність організму білих мишей та курчат-бройлерів / І. А. Бібен, О. І. Сосницький, В. В. Зажарський // Науково-технічний бюллетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин / Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і інститут біології тварин. - Львів, 2017. – Вип. 18. - № 2. - C. 207-2018. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/646.
Abstract: Інтенсивний розвиток галузі птахівництва та отримання біобезпечної фізіологічно повноцінної продукції неможливо без створення клінічно здорового птахопоголів’я, спроможного ефективно утілізувати корми за існуючих технологій утримання без використання антибіотиків і ксеногенних препаратів, які довготривало піддаються біодеградації і поступають у харчовий ланцюг з включенням в нього популяції людей. Сучасні технології утримання та харчування сільськогосподарських тварин та птиці направлені на максимальне використання фізіологічного потенціалу організму продуктивних тварин, з ціллю найбільш повного отримання економічної вигоди від експлуатації їх продуктивного потенціалу. Не фізіологічні односторонні виснажуючи технології промислового птахівництва призводят до розвитку синдрому фізіологічної неповноцінності і імунодефіцитного стану організму птиці, особливо на ранніх етапах ії онтогенетичного розвитку. Зниження життєздатності організму курчат супроводжується і базується на загальній імуносупрессії лімфоїдної системи, сниженні потенціалу імунобіологічної резистентності, зменшенні сили імунної відповіді на вакцинальні та інфекційні антигенні подразники, що закономірно призводить до інфекційної патології факторного типу з естафетною і безестафетною передачею збудника інфекції з потенційною патогенністю. Найбільш простим засобом боротьби з банальними інфекціями, які індукуються мікробами-виходу з потенційною патогенністю є масове застосування кормових антибіотиків. Згідно Codex Аlimentarіum і вимог гуманної фармакопеї, навіть сліди їх є небезпечними і неприпустимими в продуктах харчування людини, особливо дієтичному та для малюків. Альтернативою використанню антибіотиків є пробіотичні препарати, біотехнологія яких інтенсивно розвивається в останню чверть століття і було створено багато ефективних біопрепаратів медичного та ветеринарного призначення. Всі ці пробіотичні препарати конструюювались за традиційними біотехнологічними методиками і класичних мікроорганізмів Мечніковського типу – молочно-кислих бактерій, різної видової приналежності та банальних сапрофітах покровних тканин або внутрішніх полостей, які володіли пробіотичною активністю. В нашому дослідженні ми створили сінергідну композицію з сінних бацил та аерококу, яких ізолювали від фізіологічно повноцінних тварин з високими відгодівельними кондиціями і значними показниками імунобіологічної резистентності. Пробіотичні прокаріоти, після їх ідентифікації були патентовані і депоновані як Bacillus subtilis BI-12 і Aerococcus viridans BI-07, і вони будут використані для конструювання, удосконалення і подальшого впровадження в широку практику у вигляді сімбіотичного препарату. Привентивні випробування експериментального пробіотичного препарату з Bac. subtilis BI-12 і A. viridans BI-07 виказали його повну біобезпечність для організму ссавців, на моделі – білі миші та для курчат-бройлерів. Пробіотики оказували імуномодулюючий вплив на всі ланки імунної системи, нормалізували інтенсивність імунної відповіді на антигенний стимул, що збільшувало потенціал імунобіологічної резистентності організму та його життєздатність. Пробіотичні культури Bac. subtilis BI-12 і A. viridans BI-07 за ентерального введення у дозі 150-200×106 ж.м.к. кожного мікробіонту на голову впродовж першого тижня і потім, з другого тижня і до кінця періоду вирощування – 42 доби, по 250-300×106 ж.м.к. є ефективним біологічним імунокоректором при санації мікробіоценозу кишкової трубки. Наслідком активізації імуногенезу у дослідних курчат-бройлерів є те, що вони володіли більш високими показниками неспецифічної реактивності макроорганізму. Також згодовування пробіотиків стабілізувало і стимулювало важливіші фізіологічні і імунологічні показники організму курчат, активізувало формування клітинної і гуморальної ланки імунітету та призвело до підвищення життєздатності і більш ефективної реалізації продуктивних потенцій організму. Intensive development of the poultry industry and obtaining biosafety physiologically complete products is impossible without the creation of a clinically healthy poultry head capable of efficiently utilizing fodders in existing containment technologies without the use of antibiotics and xenogenic drugs that are difficult to biodegrade and enter the food chain to include a human population. Modern technologies of keeping and feeding agricultural animals and poultry are aimed at maximizing the utilization of the physiological potential of the organism of productive animals in order to maximize the economic benefit from exploiting their productive potential. Nonphysiological unilateral exhausting technologies of industrial poultry farming lead to the development of the syndrome of physiological inferiority of the poultry organism, especially in the early stages of its ontogenetic development. This is accompanied by the generation of immunosuppression, a decrease in the potential of immunobiological resistance, weakening the strength of the immune response to vaccinal and infectious antigenic irritations and naturally leads to factor-type infectious pathology with relay and without relay transmission of the infectious agent. The simplest way to suppress the infectious pathology of microbial-induced yields with potential pathogenicity is a massive permanent feeding of feed antibiotics, even traces of which are unacceptable in human food, especially in dietary and infant food. An alternative to the use of antibiotics are probiotic drugs, the biotechnology of which has been intensively developed in the last quarter of a century and numerous biologics for medical and veterinary purposes have been obtained. All these probiotic drugs are constructed on the basis of traditional biotechnology techniques and microorganisms - lactic acid bacteria, various species and banal saprophytes of integumentary tissues or internal cavities with probiotic activity. In our work, we created a synergistic composition of hay bacillus and aerococcus isolated from physiologically valuable animals with high fattening conditions and high immunobiological resistance. Probiotic prokaryotes after identification have been patented and deposited as Bacillus subtilis BI-12 and Aerococcus viridans BI-07 and will be used for the design, improvement and further integration into a wide practice as a symbiotic preparation. Preliminary tests of the experimental probiotic preparation showed its complete biosafety for the mammalian organism, on the white mouse model and for broiler chickens. Probiotics exert an immunomodulatory effect on all parts of the immune system, normalizing the intensity of the immune response to the antigenic stimulus, and thereby increasing the immunobiological resistance of the organism and its viability. Probiotic cultures of Bacillus subtilis BI-12 and Aerococcus viridans BI-07 with enteral cottage in a dose of 150-200 × 106 mc. Of each microbiont on the head during the first week and then, from the second week to the end of the growing period, 42 days, 250-300 × 106 mc. Is an effective biological immunocorrector in the sanation of the intestinal microbiocenosis, as with enteral administration for 42 days, it has a pronounced inhibitory effect on the intestinal rod of broiler chickens, as are the indigenous representatives of the intestinal microbiocenosis. Due to the activation of immunogenesis in experimental broiler chickens, it is because they have higher rates of nonspecific immunobiological reactivity of the macroorganism. Also, giving probiotics to the inside stabilizes and stimulates the most important physiological and immunological indices of the chickens organism, activates the formation of the cellular and humoral links of immunity, leads to a pronounced increase in viability and more effective realization of the productive potencies of the organism.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/646
ISSN: 2410–9029
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf430,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.