Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6577
Title: Адаптивна реакція корів швіцької породи на новий режим доїння в доїльній залі
Other Titles: Adaptive reaction of swiss breed cows for the new regime of milking
Authors: Піщан, Ілона Станіславівна
Pishchan, I. S.
Pishchan, Ilona
Pischan, I. S.
Pischan, E.
Pishchan, I.
Keywords: тригранна дійкова гума
trihedral rubber teat
лактація
lactation
корова
cow
удій
yield
функціональна активність вимені
functional activity of udder
адаптація
adaptation
режим доїння
milking regime
Issue Date: 2016
Publisher: Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН
Citation: Піщан І. С. Адаптивна реакція корів швіцької породи на новий режим доїння в доїльній залі / І. С. Піщан // Розведення і генетика тварин : міжвід. темат. наук. зб. / Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН. – К., 2016. – № 51. – С. 319-328. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6577.
Abstract: Викладено матеріали наукових досліджень адаптації швіцьких лактуючих корів на зміну режиму видоювання в доїльній залі з установкою типу «Паралель» в умовах крупного промислового комплексу. Встановлено, що зміна циліндричної дійкової гуми на тригранну, з каліброваним отвором в її головці, викликає у тварин адаптивну реакцію, за якої дещо зменшується величина разового удою та суттєво на 17,5% (Р< 0,001) подовжується час машинного доїння, оскільки середня та максимальна інтенсивність молоковиведення знижуються відповідно на 27,3 і 43,3% (Р< 0,001). Впуск атмосферного повітря у піддійковий простір доїльних стаканів через калібрований отвір тригранної дійкової гуми дещо змінює реалізацію рефлексу молоковіддачі у корів, ось тому він активується не на другій, а на третій хвилині роботи доїльного апарату на вимені. Підвищення вакууму у системі з 42,5 до 45 кПа сприяє підвищенню функціональної активності вимені у корів і не впливає на рівень реалізації разових удоїв. Лактуюча швіцька худоба легко адаптується до нового режиму доїння, тому не знижує своєї продуктивності. При цьому, інтенсивність молоковиведення адекватна вакуумному режиму у піддійковому просторі доїльного апарату. The material of research of adaptation of the Swiss lactating cows to regime change in milking parlor with the installation of "Parallel" at the large industrial complex is set out. It is found, that the change of the cylindrical rubber to trihedral, with orifice in head, causes the adaptive reaction of the cows, at which the volume of milk yield is reduced slightly and the time of machine milking increases significantly by 17,5% (Р <0,001), as the average and maximum intensity of milk secretion is reduced by 27,3 and 43,3% (P <0,001). Inflow of air space in teat cup through the orifice of trihedral rubber changes the reflex of milk secretion, that is why the reflex of milk secretion is not activated in the second minute but it is activated in the third minute of work of the milking machine.Increasing the vacuum in the system from 42,5 to 45 kPa enhances the functional activity of the udder in cows and does not affect the level of implementation of the one-time milk yield. Cows of Swiss breed can be easily adapted to the new regime of milking and do not reduce the productivity.
Description: Піщан Ілона Станіславівна https://orcid.org/0000-0001-5030-6348
URI: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rgt_2016_51_45
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6577
ISSN: 2312-0223
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rgt_2016_2.pdf558,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.