Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6584
Title: Аудиторська діяльність України: зміни і нововведення
Other Titles: Audytorska diialnist Ukrainy: zminy i novovvedennia
Authors: Якубенко, Юлія Леонідівна
Yakubenko, Yuliia
Погорєлова, Тетяна Павлівна
Pohorielova, Tetiana
Keywords: аудиторська діяльність
audytorska diialnist
підвищення якості аудиторських послуг
pidvyshchennia yakosti audytorskykh posluh
зміцнення корпоративного управління
zmitsnennia korporatyvnoho upravlinnia
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Якубенко Ю. Л. Аудиторська діяльність України: зміни і нововведення / Ю. Л. Якубенко, Т. П. Погорєлова // Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки: проблеми, пріоритети, перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 30-31 жовт. 2019 р.) : в 3 т. – Дніпро : Друкар. «Стандарт» ПП Бойко В.В., 2019. – Т. 1. – С. 128-132. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6584
Abstract: Метою нового законодавства та змін стосовно підприємств, що становлять суспільний інтерес, та їх аудиторів є підвищення якості аудиторських послуг і зміцнення корпоративного управління для всіх зацікавлених сторін. Посилення вимог до звітування та зміцнення нагляду за аудиторською діяльністю, вдосконалення взаємодії з регулюючими органами сприятиме більшій прозорості процесу аудиту та упорядкуванню ринку аудиторських послуг в Україні. Крім того, структурований аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес, може виявити більш широкі системні проблеми. Metoiu novoho zakonodavstva ta zmin stosovno pidpryiemstv, shcho stanovliat suspilnyi interes, ta yikh audytoriv ye pidvyshchennia yakosti audytorskykh posluh i zmitsnennia korporatyvnoho upravlinnia dlia vsikh zatsikavlenykh storin. Posylennia vymoh do zvituvannia ta zmitsnennia nahliadu za audytorskoiu diialnistiu, vdoskonalennia vzaiemodii z rehuliuiuchymy orhanamy spryiatyme bilshii prozorosti protsesu audytu ta uporiadkuvanniu rynku audytorskykh posluh v Ukraini. Krim toho, strukturovanyi audyt pidpryiemstv, shcho stanovliat suspilnyi interes, mozhe vyiavyty bilsh shyroki systemni problemy.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6584
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Теза Якубенко, Погорєлова.pdf272,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.