Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6628
Title: Prognostic markers of canine mammary tumours: Retrospective study of 142 cases
Other Titles: Прогностичні маркери пухлин молочної залози собак: ретроспективне дослідження 142 випадків
Authors: Kovalenko, M. S.
Kovalenko, Maksym
Коваленко, Максим Станіславович
Beliy, Dmitry Dmitrievich
Beliy, Dmitry
Beliy, D. D.
Bely, Dmitry Dmitrievich
Bely, Dmitry
Bely, D. D.
Bilyi, D. D.
Bilyi, D.
Belyi, D. D.
Bilyi, Dmytro
Bily, Dmytro
Білий, Дмитро Дмитрович
Sklyarov, Pavlo
Sklyarov, Pavel
Sklyarov, P. M.
Skliarov, P. M.
Sklyarov, P.
Skliarov, Pavlo
Скляров, Павло Миколайович
Maslikov, Sergei
Maslikov, S.
Maslikov, S. N.
Maslykov, S. M.
Maslikov, S. M.
Maslikov, Sergey
Масліков, Сергій Миколайович
Suslova, Natalіya
Suslova, N. I.
Suslova, N.
Suslova, Natalia
Cуслова, Наталія Іванівна
Spitsyna, Tetiana
Spitsina, T.
Spitsina, T. L.
Spitsyna, T. L.
Spitsyna, T.
Спіцина, Тетяна Леонідівна
Yevtushenko, I. D.
Євтушенко, І. Д.
Keywords: survival
виживання
dogs
собаки
neoplasias of mammary glands
новоутворення молочних залоз
lymphatic invasion
лімфатична інвазія
vascular invasion
судинна інвазія
Issue Date: 2021
Publisher: Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Citation: Kovalenko, M. S., Bilyi, D. D., Skliarov, P. M., Maslikov, S. N., Suslova, N. I., Spitsyna, T. L., & Yevtushenko, I. D. (2021). Prognostic markers of canine mammary tumours: Retrospective study of 142 cases. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 12(4), 649–654. URI : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6628.
Abstract: Due to relevance of the problem, prediction of biological behaviour of neoplasias in mammary glands of dogs requires using contemporary approaches to the study, first of all, of ways of dissemination of tumour cells. One of them is studying the mechanisms of migration of cancer cells out of the neoplasm tissues with further dissemination and development of metastatic sites in the regional lymphatic nodes and remote tissues. We studied the survival period of bitches with tumours of the mammary glands following regional or unilateral mastectomy. Among malignant mammary tumours in bitches, the most often diagnosed were single tumours (57.5%), which histologically were classified to carcinomas – ductal (26.9%) and mixed type (21.9%). Probability of intratumoral invasion to blood vessels equaled 12.0%, to lymph vessels – 7.8%, lymph nodes – 12.8%. It depends on the histological type of the tumour, the most aggressive potentially being сomedocarcinoma, tubulopapillary carcinoma and ductal carcinoma. Parameters of life expectancy and survival level after mastectomy depend on clinical stage of the disease (increase in the stage from the first to the third was characterized by decrease from 12.8 ± 9.5 to 9.4 ± 7.8 months), presence of angio/lymphatic invasions, presence of angiolymphatic invasion, but had no correlation with the size of the tumours. An important predictor of tumour-related death of dogs suffering neoplasias of the mammary glands is index vet-NPI, which has significant correlation with the clinical stage according to Owen and median survival. In particular, median survival in patients with the index lower than 4 exceeded the corresponding values in dogs with the index above 4 by 1.3 times. A promising direction of further research would be studying biological mechanisms of development of tumour emboli in the blood and lymph vessels, metastatic sites in lymph nodes, and also determining their role in pathogenesis of canine mammary tumours. Зважаючи на актуальність проблеми, прогнозування біологічної поведінки новоутворень у молочних залозах собак потребує використання сучасних підходів до вивчення, насамперед, шляхів поширення пухлинних клітин. Одним з них є вивчення механізмів міграції ракових клітин із тканин новоутворення з подальшим поширенням та розвитком метастатичних осередків у регіонарних лімфатичних вузлах та віддалених тканинах. Вивчали період виживання сук з пухлинами молочних залоз після регіональної або односторонньої мастектомії. Серед злоякісних пухлин молочних залоз у сук найчастіше діагностували поодинокі пухлини (57,5%), які гістологічно класифікували на карциноми – протоковий (26,9%) та змішаний тип (21,9%). Ймовірність внутрішньопухлинної інвазії в кровоносні судини становила 12,0%, в лімфатичні судини – 7,8%, лімфатичні вузли – 12,8%. Це залежить від гістологічного типу пухлини, найбільш агресивними потенційно є комедокарцинома, тубулопапілярна карцинома та протокова карцинома. Параметри очікуваної тривалості життя та рівня виживання після мастектомії залежать від клінічної стадії захворювання (наростання стадії від першої до третьої характеризувалося зниженням з 12,8 ± 9,5 до 9,4 ± 7,8 міс.), наявності ангіо/лімфатичних інвазій, наявності ангіолімфатичної інвазії, але не мала кореляції з розміром пухлин. Важливим предиктором пухлинної смерті собак з неоплазіями молочних залоз є індекс vet-NPI, який має значну кореляцію з клінічною стадією за Оуеном і медіаною виживаності. Зокрема, медіана виживаності у пацієнтів з індексом нижче 4 перевищувала відповідні значення у собак з індексом вище 4 в 1,3 рази. Перспективним напрямом подальших досліджень буде вивчення біологічних механізмів розвитку пухлинних емболів у кровоносних і лімфатичних судинах, локалізацій метастазів у лімфатичних вузлах, а також визначення їх ролі в патогенезі пухлин молочної залози собак.
Description: Білий Дмитро Дмитрович https://orcid.org/0000-0003-3896-0384 Скляров Павло Миколайович https://orcid.org/0000-0002-4379-9583 Масліков Сергій Миколайович https://orcid.org/0000-0003-1353-3968 Cуслова Наталія Іванівна https://orcid.org/0000-0001-9500-9224 Спіцина Тетяна Леонідівна https://orcid.org/0000-0002-8047-7305
URI: https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/771
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6628
ISSN: 2519-8521 (Print)
2520-2588 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДНУ, 2021-4.pdf636,91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.