Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6829
Title: Анатомія свійських тварин
Other Titles: Anatomy of domestic animals
Authors: Гаврилін, Павло Миколайович
Gavrilin, P.
Gavrilin, P. N.
Gavrylin, P.
Gavrylin, P. M.
Havrylin, P. M.
Havrylin, P.
Gavrilin, Pavlo
Gavrilin, Pavel
Gavrilin, P. M.
Оліяр, Алла Вячеславівна
Oliyar, A. V.
Oliiar, A.
Oliyar, A.
Oliyar, Аlla
Keywords: ветеринарна неонатологія
veterinary neonatology
кісткова система
bone system
система з'єднань кісток
system of bone connections
м'язова система
muscular system
система загального шкірного покриву
system of general skin
апарат травлення
digestive system
апарат дихання
respiratory system
апарат сечовиділення
urinary system
апарат розмноження
reproductive system
нервова система
nervous system
система органів чуття
sensory system
кровоносна система
circulatory system
лімфатична система
lymphatic system
органи гемо- і лімфопоезу
organs of hemo- and lymphopoiesis
ендокринна система
endocrine system
свійська птиця
poultry
Issue Date: 2022
Publisher: Поліграфцентр «Формат»
Citation: Гаврилін П. М. Анатомія свійських тварин. Курс лекцій : навч. посібн. / П. М. Гаврилін, А. В. Оліяр. – Дніпро : Поліграфцентр «Формат», 2022. – 235 c. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6829.
Abstract: У посібнику представлено узагальнений курс лекцій з дисципліни «Анатомія свійських тварин» відповідно до робочої програми підготовки здобувачів вищої освіти повного терміну денної форми навчання за освітньою програмою «Ветеринарна медицина» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» та освітньою програмою «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Викладені принципи і закономірності будови та розвитку організму ссавців і птиці. Розглянуті питання морфофункціональної адаптації організму тварин до різних умов середовища існування. Висвітлені сучасні уявлення про розвиток і структурну організацію органів соматичних, вісцеральних та інтегруючих систем та апаратів свійських тварин у звʼязку з їх функцією. Розглянуті анатомо-топографічні особливості та клінічні аспекти анатомії нутрощів у свійських ссавців і птиці. Для викладачів, здобувачів вищої освіти (магістрів та докторів філософії) факультетів ветеринарної медицини та біотехнологічних факультетів закладів вищої освіти, фахівців у галузі ветеринарної медицини та біотехнології. The manual presents a generalized course of lectures on "Animal Anatomy" in accordance with the work program for training full-time higher education in the educational program «Veterinary Medicine» in specialty 211 «Veterinary Medicine» and the educational program «Veterinary Hygiene, Sanitation and Expertise» in specialty 212 «Veterinary Hygiene, Sanitation and Expertise» for the second (master's) level of higher education. The principles and regularities of the structure and development of the organism of mammals and birds are stated. The issues of morphofunctional adaptation of the animal organism to different habitat conditions are considered. Modern ideas about the development and structural organization of somatic, visceral and integrating systems and apparatus of domestic animals in connection with their function are highlighted. Anatomical and topographic features and clinical aspects of visceral anatomy in domestic mammals and birds are considered. For teachers, graduates (masters and doctors of philosophy) of the faculties of veterinary medicine and biotechnological faculties of higher education institutions, specialists in the field of veterinary medicine and biotechnology.
Description: Гаврилін Павло Миколайович http://orcid.org/0000-0003-3386-1475 Оліяр Алла Вячеславівна https://orcid.org/0000-0002-8918-2693
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6829
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Гаврилін_Оліяр (1).pdf498,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.