Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6895
Title: Убердермін – новий трансдермальний протимаститний препарат
Other Titles: Uberdermin is a new transdermal anti-mastitiс drug
Authors: Роман, Лілія Григорівна
Roman, L. G.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Улізко, С. І.
Ulizko, S. I.
Чорний, В. А.
Chornyi, V. A.
Гутий, Б. В.
Gutyj, B. V.
Keywords: терапевтична ефективність
therapeutic effectiveness
мастит
mastitis
молочна залоза
mammary gland
лактуючі корови
lactating cows
йодвмісний препарат
iodine-containing preparation
Issue Date: 2022
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Убердермін – новий трансдермальний протимаститний препарат / [ Л. Г. Роман, Л. В. Корейба, С. І. Улізко та ін. ] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького : Серія «Тваринництво» || Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies : Series «Veterinary Sciences»/ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2022. – Т. 24. – № 108. – С. 45-50. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6895.
Abstract: Завершено роботу зі створення йодовмісного препарату для трансдермального застосування, вивчено його фізико-хімічні властивості, стабільність при тривалому зберіганні, місцевоподразнювальну дію, відлущувальну здатність, нешкідливість для організму, терапевтичну ефективність при маститах і захворюваннях вимені корів. . Препарат нового покоління – убердермін – утворюється в результаті взаємодії полійодвісмутсульфаміду (ПІВС) і диметилсульфоксиду у співвідношенні 10:1. Являє собою пастоподібний продукт оранжевого кольору з легким часниковим запахом і гірким, терпким смаком. Дослідження фізичної стабільності uberdermin тривало 12 місяців; у нього не виявлено істотних змін контрольованих показників (колір, запах, смак, консистенція, однорідність, домішки). При нашкірних аплікаціях убердерміну не виявлено подразливої ​​дії препарату на залозисту тканину вимені корів; це підтверджується підрахунком кількості соматичних клітин у молоці та титру лізоциму. Резорбтивна здатність шкіри убердерміну, візуальний контроль швидкості її зміни кольору після аплікації завершувалася в 2,3 рази швидше порівняно з PIVS. Контроль транслокації активних компонентів убердерміну в паренхімі молочної залози лактуючих корів ґрунтувався на зміні концентрації молекулярного йоду в молоці після нанесення препарату на шкіру. У 3 рази швидше порівняно з PIVS. Контроль транслокації активних компонентів убердерміну в паренхімі молочної залози лактуючих корів ґрунтувався на зміні концентрації молекулярного йоду в молоці після нанесення препарату на шкіру. У 3 рази швидше порівняно з PIVS. Контроль транслокації активних компонентів убердерміну в паренхімі молочної залози лактуючих корів ґрунтувався на зміні концентрації молекулярного йоду в молоці після нанесення препарату на шкіру.. вимені. Як виявилося, вже через 6 годин після його застосування в терапевтичній дозі концентрація йоду в молоці зросла майже вдвічі. Убердермін продемонстрував відносно високу антибактеріальну активність проти всіх досліджуваних штамів, але переваги перед ПІВС неочевидні. Лікування сухостійних корів при гнійно-катаральному маститі убердерміном забезпечувало 100% одужання, причому на курс лікування необхідно було 2–3 застосування препарату; це в два рази менше передпосушливого періоду. Дослідження застосування убердерміну при захворюваннях вимені (обмороження кінчиків, синці, рани, тріщини шкіри) вказують на перспективність ґрунтовних досліджень у цьому напрямку. The work on creating an iodine-containing preparation for transdermal use was completed, and its physicochemical properties, stability during long-term storage, local irritant effect, exfoliating ability, harmlessness for the body, therapeutic effectiveness for mastitis and udder diseases in cows were studied. The drug of the new generation – uberdermin- results from the interaction of polyiodbismuthsulfamide (PIVS) and dimethyl sulfoxide in a ratio of 10: 1. It is a pasty product of orange color, with a slight garlic smell and a bitter, astringent taste. The study of the physical stability of uberdermin lasted 12 months; he did not reveal significant changes in the controlled indicators (color, smell, taste, consistency, homogeneity, impurities). Cutaneous applications of uberdermin did not reveal an irritating effect of the drug on the glandular tissue of the udder of cows; this is confirmed by counting the number of somatic cells in milk and lysozyme titer. Skin resorptive capacity of uberdermin, visual control of the speed of its discoloration after an application was completed 2.3 times faster compared to PIVS. Control of the translocation of active components of uberdermin in the parenchyma of the mammary gland of lactating cows was based on changes in the concentration of molecular iodine in milk after applying the drug to the skin. of the udder. As it turned out, already 6 hours after its application in a therapeutic dose, the concentration of iodine in milk increased almost twice. Uberdermin showed relatively high antibacterial activity against all tested strains, but the advantages over PIVS are not obvious. Treatment of dry cows with purulent catarrhal mastitis by uberdermin ensured 100% recovery, and 2–3 applications of the drug were needed for the course of treatment; it is two times less than the pre-dry period. Research studies on using uberdermin for udder diseases (frostbite of the tips, bruises, wounds, skin cracks) indicate the prospects of thorough research in this direction.
Description: Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/4630
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6895
ISSN: 2518-7554
2518-1327
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (9).pdf507,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.