Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6959
Title: Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою кролів, хворих на еймеріоз з різним рівнем інтенсивності інвазії
Other Titles: Veterynarno-sanitarna ekspertyza produktiv zaboiu kroliv, khvorykh na eimerioz z riznym rivnem intensyvnosti invazii
Authors: Дуда, Юлія Вікторівна
Duda, Yuliya
Duda, Y. V.
Duda, J. V.
Duda, Julia
Duda, Y.
Duda, J.
Duda, Yulia
Duda, Yu.
Duda, Yulia V.
Duda, Julia Viktorovna
Прус, М. П.
Prus, M. P.
Корейба, Людмила Володимирівна
Koreyba, Ludmila
Koreyba, L. V.
Koreyba, Lyudmila Volodymyrivna
Koreyba, L.
Koreiba, L. V.
Coregba, L. V.
Korejba, L.
Keywords: ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою
veterynarno-sanitarna ekspertyza produktiv zaboiu
еймеріоз кролів
eimerioz kroliv
інвазії
invazii
змішана форма захворювання
zmishana forma zakhvoriuvannia
Issue Date: Jul-2022
Publisher: Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”
Citation: Дуда Ю. В. Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою кролів, хворих на еймеріоз з різним рівнем інтенсивності інвазії / Ю. В. Дуда, М. П. Прус, Л. В. Корейба // Trends in science and practice of today : ХХIX International Scientific and Practical Conference ( Stockholm, July 26-29, 2022 ) / Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”. – Stockholm, Sweden, 2022. – С. 345-349. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6959.
Abstract: Еймеріоз кролів спостерігається повсюдно і поширений у всіх тваринницьких господарствах, а екстенсивність інвазії може досягати 100 %. Кролі заражаються, проковтуючи інвазійні ооцисти разом із забрудненим кормом або водою. Найчастіше зустрічається змішана форма захворювання: розвиток кишкового та печінкового кокцидіозів одночасно. Мета наших досліджень полягала в поетапному проведенні ветеринарно-санітарної експертизи продуктів забою хворих на еймеріоз кролів з різним рівнем інтенсивності інвазії. Після проведення післязабійного ветеринарно-санітарного огляду тушок і органів хворих на еймеріоз кролів уражені кишечник і печінку було знищено, а тушку проварено. Інші продукти забою не мали патологоанатомічних змін. Eimerioz kroliv sposterihaietsia povsiudno i poshyrenyi u vsikh tvarynnytskykh hospodarstvakh, a ekstensyvnist invazii mozhe dosiahaty 100 %. Kroli zarazhaiutsia, prokovtuiuchy invaziini ootsysty razom iz zabrudnenym kormom abo vodoiu. Naichastishe zustrichaietsia zmishana forma zakhvoriuvannia: rozvytok kyshkovoho ta pechinkovoho koktsydioziv odnochasno. Meta nashykh doslidzhen poliahala v poetapnomu provedenni veterynarno-sanitarnoi ekspertyzy produktiv zaboiu khvorykh na eimerioz kroliv z riznym rivnem intensyvnosti invazii. Pislia provedennia pisliazabiinoho veterynarno-sanitarnoho ohliadu tushok i orhaniv khvorykh na eimerioz kroliv urazheni kyshechnyk i pechinku bulo znyshcheno, a tushku provareno. Inshi produkty zaboiu ne maly patolohoanatomichnykh zmin.
Description: Дуда Юлія Вікторівна https://orcid.org/0000-0003-0892-0402 Корейба Людмила Володимирівна https://orcid.org/0000-0002-8658-1779
URI: https://isg-konf.com/uk/trends-in-science-and-practice-of-today-3/
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6959
ISBN: 979-8-88722-624-8
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trends in science and practice of today», July 26 – 29, 2022, Stockholm (1)-346-350.pdf185,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.