Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6983
Title: Санітарна якість молока корів з негативним результатом рутинного бактеріологічного дослідження на Mycobacterium bovis
Other Titles: Sanitary quality of milk from cows with a negative resalt routine bacterial research for Mycobacterium bovis
Authors: Бібен, Іван Андрійович
Biben, I.
Biben, I. A.
Biben, Ivan
Сосницький, Олександр Іванович
Sosnitskyi, O.
Sosnitsky, O. I.
Sosnitsky, A. I.
Sosnitskiy, A.
Sosnitskiy, A. I.
Sosnitskyi, A.
Sosnitskyi, A. I.
Sosnitskiy, Olexandr Ivanovych
Sosnitskyi, Oleksandr
Sosnztskyi, A. I.
Sosnytskyi, O. I.
Зажарський, Володимир Володимирович
Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Zazharskiy, Volodymyr V.
Zazharskiy, V. V.
Zazharskyi, V. V.
Zazharsky, V. V.
Сосницька, Альона Олександрівна
Sosnitskaya, Alona
Sosnitskaya, A. A.
Sosnytska, A. O.
Keywords: молоко корів
cow's milk
патогенні і потенційно-патогенні мікобактерії
pathogenic and potentially pathogenic mycobacteria
НКС
NKS
L-форми
L-forms
біопроба
bioprobe
біобезпека
biosafety
Issue Date: 2022
Publisher: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інститут біології тварин
Citation: Санітарна якість молока корів з негативним результатом рутинного бактеріологічного дослідження на Mycobacterium bovis / І. А. Бібен, О. І. Сосницький, В. В. Зажарський, А. О. Сосницька // Науково-технічний бюлетень Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин / Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інститут біології тварин. –Львів, 2022. – Вип. 23. – № 1. – С. 30-36. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/6983.
Abstract: Патогенні і потенційно-патогенні мікобактерії здатні персистувати в організмі ссавців і птиці в номінальному виді і в некультивуючому стані – НКС і L-трансформованому варіанті. Такі фізіологічно і морфологічно змінені форми існування мікобактеріальних інфектопатогенів не ідентифікуються рутинними лабораторними методами, а індуковані ними патології мають нетипові або латентні клініко-епізоотологічні ознаки. Це дуже небезпечне явище, тому що продукція тваринництва від латентно інфікованих мікобактеріями корів буде біологічно небезпечною для споживачів. При вибірковому несистемному дослідженні молока корів індивідуального сектору в одній із проб молока, отриманого на несакціонованому пункті торгівлі, були ізольовані і ідентифіковані M. bovis. Ізольована епізоотична культура M. bovis володіла типовими морфотинкторіальними властивостями, індукувала ГСТ і була високо вірулентною для мурчаків і кроликів, апатогенною для курчат. Культуральне дослідження рутинними методами дало негативний результат. Ізолювати культуру збудника вдалося лише в біопробі на мурчаках при інтратестикулярному зараженні концентрованої проби молока. І вже з позитивного біоматеріалу загиблих від генералізованої форми tbc (туберкульозу) мурчаків отримали на середовищі Stonebrink, польського виробництва, чисту культуру M. bovis. На інших середовищах для мікобактерій первинного росту не було. Молоко мало якісні органолептичні властивості, було дуже смачним і добре сквашувалось при кімнатній температурі і за зовнішнім видом було доброякісним. Але воно було інфіковано емерджентним збудником летального антропозоонозу. Цей випадок показує нагальну потребу в експрес-індикації патогенних і потенційно-патогенних мікобактеріальних прокаріот у кожній пробі молока. Pathogenic and potentially pathogenic mycobacteria are able to persist in t he body of mammals and birds in the nominal form and in the non-cultivating state - NKS and L-transformed variant. Such physiologically and morphologically altered forms of existence of mycobacterial infectious pathogens are not identified by routine laboratory methods, and the pathologies induced by them have atypical or latent clinical and epizootological signs. This is a very dangerous phenomenon, because livestock products from cows latently infected with mycobacteria will be biologically dangerous for consumers. M. bovis was isolated and identified in one of the samples of milk obtained at a non-sanctioned point of trade during a selective unsystematic examination of the milk of cows of the individual sector. The isolated epizootic culture of M. bovis possessed typical morpho-tinctorial properties, induced HST and was highly virulent for ants and rabbits, apathogenic for chickens. A cultural study gave a negative result. It was possible to isolate the culture only in a bioassay on houseflies with intratesticular contamination of a concentrated milk sample. And already from the positive biomaterial of ants that died from the tbc genoform, a pure culture of M. bovis was obtained on the Stonebrink medium of Polish production. There was no primary growth on other media. The milk had high-quality organoleptic properties, was very tasty and fermented well at room temperature, and was of good quality in appearance. But it was infected with an emerging pathogen of lethal anthropozoonosis. This case shows the urgent need for express indication of pathogenic and potentially pathogenic mycobacterial prokaryotes in each milk sample.
Description: Бібен Іван Андрійович https://orcid.org/0000-0002-5580-5135 Сосницький Олександр Іванович https://orcid.org/0000-0002-2853-9732 Зажарський Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0003-2674-2494
URI: https://scivp-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/229
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6983
ISSN: 2410-9029 (print)
2664-5610 (online)
Appears in Collections:Публікації бакалаврів, магістрів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
229-Article Text-424-1-10-20221202.pdf370,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.