Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7327
Title: Любительське рибальство в Україні
Other Titles: Liubytelske rybalstvo v Ukraini
Authors: Новіцький, Роман Олександрович
Novitsky, R. A.
Novitsky, R. O.
Novitskiy, R. A.
Novitskiy, R. O.
Novickii, R. A.
Novitskij, R. A.
Novitskij, R. O.
Nowicki, R. A.
Novickij, R. A.
Novitskyy, R. O.
Novitskyi, R. O.
Novitsky, Roman O.
Novitskiy, Roman
Novitskiy, R.
Novits’kyy, R. O.
Novyts’kyy, R. O.
Novitskyi, Roman O.
Novitsky, Roman
Novyczkyj, R. O.
Novitskii, R.
Максименко, М. Л.
Maksymenko, M. L.
Гончаров, Г. Л.
Honcharov, H. L.
Кобяков, Дмитро Олександрович
Kobiakov, Dmytro Oleksandrovych
Keywords: розвиток любительського рибальства
rozvytok liubytelskoho rybalstva
монографія
monohrafiia
любительське рибальство
liubytelske rybalstvo
водні біоресурси України
vodni bioresursy Ukrainy
видовий склад уловів
vydovyi sklad uloviv
Issue Date: 2022
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Любительське рибальство в Україні / Р. О. Новіцький, М. Л. Максименко, Г. Л. Гончаров, Д. О. Кобяков : монографія / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро : ЛІРА, 2022. – 200 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7327.
Abstract: У монографії викладено основні результати багаторічних досліджень (1992 – 2022 рр.) любительського рибальства в Україні. Розглянуто сучасний стан розвитку recreation fishery в різних регіонах країни. Проаналізовано якісні та кількісні характеристики любительського рибальства на дніпровських водосховищах, на водоймах та водотоках Дніпропетровської, Запорізької, Харківської областей. Значну увагу приділено показникам антропічного пресингу на природні та штучні водойми України, обсягам вилову водних біоресурсів, аспектам державного управління в галузі рибальства. Зазначена стрімко зростаюча популярність рекреаційного рибальства в Україні, його функціональна роль як різновиду природокористування, конкурентні відносини з промисловим рибальством. Вперше для України запропоновано оригінальну методику обліку збору й обробки інформації для оцінки якісних та кількісних параметрів любительського рибальства. Авторами представлений підхід до розрахунку показників, що характеризують відвідуваність водойми рибалками-любителями, а також підхід до оцінки інтенсивності лову. Запропоновано оригінальну оцінку відвідуваності водойм та риболовного зусилля, розрахунку вилову водних біоресурсів рибалками-любителями. Наведено приклад розрахунку допустимих обсягів вилучення водних біоресурсів любительським рибальством. Розраховано орієнтовні ціни сезонних та річних дозволів на здійснення спеціалізованого (платного) любительського рибальства. Надано пропозиції щодо врахування обсягів любительського вилову в розрахунках лімітів та допустимих обсягів вилучення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах України. Робота авторів виконана в рамках держбюджетної теми ДДАЕУ «Оцінка сучасного стану рекреаційного природокористування та розробка ефективної стратегії сталого використання водних біоресурсів України» (№ держреєстрації 0120U102381, 2020–2022 рр.). Монографія розрахована на широке коло читачів, але, в першу чергу, буде корисною для іхтіологів, гідробіологів, працівників рибного господарства, рибоохорони, екологів, фахівців-природоохоронників, наукових співробітників, викладачів і здобувачів вищої освіти. U monohrafii vykladeno osnovni rezultaty bahatorichnykh doslidzhen (1992 – 2022 rr.) liubytelskoho rybalstva v Ukraini. Rozghlianuto suchasnyi stan rozvytku recreation fishery v riznykh rehionakh krainy. Proanalizovano yakisni ta kilkisni kharakterystyky liubytelskoho rybalstva na dniprovskykh vodoskhovyshchakh, na vodoimakh ta vodotokakh Dnipropetrovskoi, Zaporizkoi, Kharkivskoi oblastei. Znachnu uvahu prydileno pokaznykam antropichnoho presynhu na pryrodni ta shtuchni vodoimy Ukrainy, obsiaham vylovu vodnykh bioresursiv, aspektam derzhavnoho upravlinnia v haluzi rybalstva. Zaznachena strimko zrostaiucha populiarnist rekreatsiinoho rybalstva v Ukraini, yoho funktsionalna rol yak riznovydu pryrodokorystuvannia, konkurentni vidnosyny z promyslovym rybalstvom. Vpershe dlia Ukrainy zaproponovano oryhinalnu metodyku obliku zboru y obrobky informatsii dlia otsinky yakisnykh ta kilkisnykh parametriv liubytelskoho rybalstva. Avtoramy predstavlenyi pidkhid do rozrakhunku pokaznykiv, shcho kharakteryzuiut vidviduvanist vodoimy rybalkamy-liubyteliamy, a takozh pidkhid do otsinky intensyvnosti lovu. Zaproponovano oryhinalnu otsinku vidviduvanosti vodoim ta rybolovnoho zusyllia, rozrakhunku vylovu vodnykh bioresursiv rybalkamy-liubyteliamy. Navedeno pryklad rozrakhunku dopustymykh obsiahiv vyluchennia vodnykh bioresursiv liubytelskym rybalstvom. Rozrakhovano oriientovni tsiny sezonnykh ta richnykh dozvoliv na zdiisnennia spetsializovanoho (platnoho) liubytelskoho rybalstva. Nadano propozytsii shchodo vrakhuvannia obsiahiv liubytelskoho vylovu v rozrakhunkakh limitiv ta dopustymykh obsiahiv vyluchennia vodnykh bioresursiv u vnutrishnikh vodoimakh Ukrainy. Robota avtoriv vykonana v ramkakh derzhbiudzhetnoi temy DDAEU «Otsinka suchasnoho stanu rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia ta rozrobka efektyvnoi stratehii staloho vykorystannia vodnykh bioresursiv Ukrainy» (№ derzhreiestratsii 0120U102381, 2020–2022 rr.). Monohrafiia rozrakhovana na shyroke kolo chytachiv, ale, v pershu cherhu, bude korysnoiu dlia ikhtiolohiv, hidrobiolohiv, pratsivnykiv rybnoho hospodarstva, rybookhorony, ekolohiv, fakhivtsiv-pryrodookhoronnykiv, naukovykh spivrobitnykiv, vykladachiv i zdobuvachiv vyshchoi osvity.
Description: Новіцький Роман Олександрович https://orcid.org/0000-0001-9373-5759
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/7327
ISBN: 978-966-981-690-0
Appears in Collections:Монографії, розділи монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
моноЛюбительське_рибальство в Україні_2022.pdf24,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.