Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/845
Title: N'-(2-((4-аміно-5-(морфоліноме-тил)-4h-1,2,4-триазол-3-іл)тіо) ацетил) ізо-нікотиногідразиду гідробромід, який має протитуберкульозну активність відносно М. bovis
Other Titles: N '- (2 - ((4-amino-5- (morpholinomethyl) -4H-1,2,4-triazol-3-yl) thio) acetyl) iso-nicotinhydrazide hydrobromide, which has anti-TB activity relative to M. bovis
Authors: Щербина, Роман Олександрович
Shcherbyna, Roman
Зажарський, Володимир Володимирович
Zazharskiy, Vladymyr
Zazharskiy, Volodymyr
Zazharskyi, Vladymyr
Zazharskyi, Volodymyr
Zazharskiy, V.
Zazharskyi, V.
Zazharskiy, Volodymyr V.
Парченко, Володимир Володимирович
Parchenko, Volodymyr
Давиденко, Павло Олександрович
Davydenko, Pavel
Davydenko, Pavlo
Кулішенко, Олег Миколайович
Kulishenko, Oleg
Тюпіна, Надія Валеріївна
Tiupina, Nadiy
Книш, Євгеній Григорович
Knysh, Evgeniy
Панасенко, Олександр Іванович
Panasenko, Olexandr
Keywords: туберкульоз
tuberculosis
тинкторіальні властивості
tinctorial properties
морфологічні ознаки
morphological signs
ізоніазид
isoniazid
Issue Date: Jan-2018
Citation: Пат. на винахід 116076 Україна, МПК C07D 413/14 (2006.01), C07D 249/08 (2006.01), C07D 295/04 (2006.01), A61K 31/4196 (2006.01), A61K 31/4196 (2006.01), A61P 31/06 (2006.01) N'-(2-((4-аміно-5-(морфолінометил)-4h-1,2,4-триазол-3-іл)тіо) ацетил) ізонікотиногідразиду гідробромід, який має протитуберкульозну активність відносно М. bovis / [ Р. О. Щербина, В. В. Зажарський, В. В. Парченко та ін.]; заявн. і власник патенту [ Р. О. Щербина, В. В. Зажарський, В. В. Парченко та ін.]; заявл. 10. 04. 2017; опубл. 25. 01. 2018, Бюл. № 2. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/845.
Abstract: Метою роботи було дослідити вплив різних концентрацій препаратів ПГКП-135 та ізоніазиду на культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37 °С за різних рН середовища. За всіма дослідними (0,1, 0,5 та 1,0%) концентрацій препарату ПГКП-135 відмічена відсутність росту патогенного штаму M. bovis 100 пасажу протягом всього періоду спостереження (90 діб). Препарат ПГКП-135 активно впливає на культуральні властивості патогенного штаму M. bovis, культивованих на середовищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 0С, стримуючи ріст і розвиток, володіючи туберкулостатичною дією. Низька концентрація (0,1 та 0,5%) препарату ізоніазид на середовищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 °С ріст патогенного штаму M. bovis 100-го пасажу не стримує.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/845
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf971,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.