Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/1713
Title: Dynamics of vibratory partitioned feeders for the uranium ore drawing and feeding.
Other Titles: Динаміка вібраційних розподілених годівниць для витягування та подачі уранової руди
Authors: Дирда, Віталій Ілларіонович
Dyrda, Vitalii
Кобець, Анатолій Степанович
Kobets, Anatolii
Пухальський, Віктор
Pukhalskyi, Viktor
Козуб, Юрій
Kozub, Yurii
Черній, Олександр
Chernii, Oleksandr
Keywords: вібраційні живильники
vibrating feeders
гумова муфта
rubber coupling
руда
ore
механізація
mechanization
Issue Date: 2019
Publisher: Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ
Citation: Dyrda, V., Kobets, A., Pukhalskyi, V., Kozub, Y., & Chernii, O. (2019). Dynamics of vibratory partitioned feeders for the uranium ore drawing and feeding. E3S Web of Conferences, 109, 00023. – P. 1–7. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1713
Abstract: У цій роботі автори розглядають динаміку розподілених вібраційних живильників з гумовими еластичними муфтами. Використання вібраційних живильників (включаючи секціоновані) та схеми для витягування, збагачення та завантаження руди в підземних умовах дозволили механізувати один із найбільш трудомістких і небезпечних процесів видобутку уранової руди та вирішити наступні проблеми: підвищити ефективність витягування та завантаження грудоподібної маси в 2,5-3 рази; збільшити інтенсивність гірничих робіт та скоротити термін експлуатації будівельних блоків та горизонтів; знизити трудомісткість та скоротити витрати на процес витягування та завантаження руди; покращити рівномірність витікання гірської маси з випускного отвору та зменшити в 3-5 разів частоту замерзання крупнозмішаного матеріалу (використання секціонованих годівниць зменшує кількість промерзань у 25-60 разів); збільшити розмір комерційних панелей грудочок; практично для виключення травм під час процесу витягання та завантаження руди (зазвичай це становить 30-60% усіх травм, спричинених підземними операціями); механізувати процес добування та завантаження руди та створити умови для впровадження циклічно-безперервної технології видобутку руд.In this paper, the authors consider dynamics of partitioned vibratory feeders with rubber elastic couplings. Use of vibratory feeders (including partitioned ones) and schemes for the ore vibrating drawing, feeding and loading in underground conditions allowed to mechanize one of the most time-consuming and dangerous processes of uranium ore mining and to solve the following problems: to improve effectiveness of the lumpy rock mass drawing and loading by 2.5-3 times; to increase intensity of mining operations and reduce life of the excavation blocks and horizons; to reduce labor intensity and cut cost of the process of ore drawing and loading; to improve uniformity of the rock-mass outflowing from the discharge opening and to reduce by 3-5 times frequency of the large-lump material freezing (use of partitioned feeders reduces number of freezes by 25-60 times); to increase size of commercial lump panels; practically to exclude traumas during the process of ore drawing and loading (usually, it presents 30-60 % of all traumas caused by the underground operations); to mechanize process of ore drawing and loading, and to create conditions for implementation of low-waste cyclic-and-continuous mining technology.
URI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910900023
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/1713
ISSN: 2267-1242
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
e3sconf_rmget18_00023.pdf788,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.