Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2786
Title: Історичні аспекти та епізоотична ситуація щодо епідемічної діареї свиней
Other Titles: Historical aspects and epizootic situation of the porcine epidemic diarrhea
Authors: Масюк, Дмитро Миколайович
Masjuk, D.
Masiuk, Dmytro
Masjuk, Dmytro
Masiuk, D. N.
Masiuk, D. M.
Masiuk, D.
Masyuk, D. N.
Masyuk, D. M.
Masyuk, D.
Глебенюк, Володимир Володимирович
Glebenyuk, Volodymyr
Glebenyuk, V. V.
Hlebeniuk, Volodymyr
Кокарєв, Андрій Вікторович
Kokariev, A. V.
Kokariev, A.
Kokariev, Andrii
Kokarev, A. V.
Kokarev, A.
Kokarev, Andrey
Василенко, Тетяна Олександрівна
Vasylenko, Tetiana
Vasilenko, T. O.
Vasilenko, Tatyana
Vasylenko, T. O.
Keywords: поширення
spread
епідемічна діарея свиней
porcine epidemic diarrhea
еволюція
evolution
нозоареал
nosoareal
вірулентність
virulence
Issue Date: 2019
Publisher: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького
Citation: Історичні аспекти та епізоотична ситуація щодо епідемічної діареї свиней / Д. М. Масюк, В. В. Глебенюк, А. В. Кокарєв, Т. О. Василенко // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Ветеринарні науки / Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2019. – Т. 21. – № 95. – С. 75-79. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2786.
Abstract: Розвиток епізоотичної ситуації щодо емерджентних інфекцій характеризується виходом збудника за межі країн і навіть континентів. У низці розвинутих країн епізоотична ситуація щодо ЕДС є складною і напруженою. Виникнення захворювання спричиняють різні фактори: недостатній рівень біобезпеки та біозахисту господарств, відсутність інформації про поширення інфекції, механізмів передачі збудника, відсутність ефективних засобів специфічної профілактики і т. д. Зміна форми прояву епізоотичного процесу та виникнення спалахів ЕДС на нових територіях спричинило значні економічні наслідки виробникам свинини в США, Китаї, Південній Кореї, Таїланді, В’єтнамі та ін. Метою нашої роботи було визначення історичних аспектів та епізоотичної ситуації щодо ЕДС. Для проведення аналізу епізоотичних даних використовували дані наукових публікацій. Під час вивчення епізоотичної ситуації щодо ЕДС в Україні використовували результати лабораторних досліджень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету впродовж 2015–2018 рр. На основі результатів досліджень встановлено, що в історичному аспекті еволюції ЕДС виділено два періоди. Перший – з часу опису хвороби до 2010 р. У цей період відбувалося поступове поширення ЕДС країнами Європи та Азії. Епізоотичні спалахи хвороби були рідкими та поодинокими, а на певних територіях мали ензоотичний характер. Другий – з 2010 р. і донині. Внаслідок мутації геному вірус ЕДС набув високої вірулентності та емерджентних властивостей. Відбулося трансконтинентальне занесення збудника та стрімке розширення нозоареалу хвороби. Епізоотичний процес ЕДС характеризувався епізоотичним та панзоотичним формами прояву. Незважаючи на проведення профілактичних та оздоровчих протиепізоотичних заходів, епізоотична ситуація щодо ЕДС в Україні є стабільно неблагополучною. Найбільш неблагополучними щодо ЕДС визначено Запорізьку, Черкаську, Дніпропетровську та Харківську області. The development of an epizootic situation for emergent infections is characterized by the emergence of the pathogen beyond the borders of countries and even continents. In some developed countries, the epizootic situation of PED is complex and tense. The emergence of the disease is facilitated by various factors: insufficient level of biosecurity and biosafety of farms, lack of information on the spread of infection, mechanisms of transmission of the pathogen, lack of effective means of specific prevention, etc. Changing the form of the epizootic process and the emergence of PED outbreaks in new territories have caused economic consequences for pork producers in the USA, China, South Korea, Thailand, Vietnam and others. The purpose of our work was to identify the historical aspects and epizootic situation about the PED. Scientific publications were used to analyze epizootic data. In studying the epizootic situation of PED in Ukraine, the results of laboratory studies of the Research Center for Biosafety and Environmental Control of the Agroindustrial Complex of the Dnipro State Agrarian and Economic University during 2015–2018 were used. The first is from the time of the description of the disease until 2010. During this period, there was a gradual spread of PED to European and Asian countries. Epizootic outbreaks of the disease were rare and isolated, and in certain territories were enzootic. The second – from 2010 and to the present. As a result of the genome mutation, the PED virus has acquired high virulence and emergent properties. There was a transcontinental introduction of the pathogen and rapid expansion of the nosoareal of the disease. The epizootic process of PED is characterized by epizootic and panzootic forms of manifestation. Despite preventive and well-being anti-epizootic measures, the epizootic situation regarding PED in Ukraine is consistently unfavorable: Zaporizhzhia, Cherkasy, Dnipropetrovsk and Kharkiv regions were identified as the most unfavorable in relation to the PED.
Description: Масюк Дмитро Миколайович https://orcid.org/0000-0002-2800-2580 Глебенюк Володимир Володимирович https://orcid.org/0000-0001-5599-651X Кокарєв Андрій Вікторович https://orcid.org/0000-0002-5673-5984 Василенко Тетяна Олександрівна https://orcid.org/0000-0003-3430-868X
URI: https://nvlvet.com.ua/index.php/journal/article/view/3782
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2786
ISSN: 2518–7554 print
2518–1327online
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6.pdf665,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.