Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/2985
Title: Маркетингові дослідження : навчальний посібник
Other Titles: Marketing researches : Tutorial
Authors: Безугла, Людмила Сергіївна
Bezuhla, Liudmyla
Ільченко, Тетяна Вікторівна
Ilchenko, Tetiana
Юрченко, Наталія Іванівна
Yurchenko, Nataliy
Кобернюк, Сергій Олександрович
Koberniuk, Serhii
Воловик, Дмитро Володимирович
Volovyk, Dmytro
Keywords: маркетингові дослідження
marketing research
маркетингова інформація
marketing information
поширення інформації
information dissemination
канали надходження інформації
information flow channels
кабінетні дослідження
desk research
польові дослідження
field research
первинна інформація
primary information
вторинна інформація
secondary information
прогнозні дослідження збуту
predictive marketing research
внутрішнє середовище
internal environment
зовнішнє середовище
external environment
Issue Date: 2019
Publisher: КЗВО Дніпровська академія неперервної освіти
Citation: Маркетингові дослідження : навч. посіб. / Л. С. Безугла, Т. В. Ільченко, Н. І. Юрченко, С. О. Кобернюк, Д. В. Воловик ; КЗВО ДАНО. – Дніпро : Видавець Біла К.О., 2019. – 300 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2985
Abstract: Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Маркетингові дослідження» та формування професійних компетентностей з маркетингу. У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Маркетингові дослідження». До кожної теми наведено теоретичний матеріал для поглибленого опрацювання, завдання для самостійної та індивідуальної роботи у формі контрольних питань. Запропонований навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального процесу. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг», освітній ступінь: бакалавр. The training manual is aimed at the formation of the necessary theoretical knowledge and the acquisition of practical skills in the discipline "Marketing Research" and the formation of professional marketing competencies. The training manual consistently sets out a system of theoretical, methodological and practical support for the discipline "Marketing Research". Each topic contains theoretical material for in-depth study, tasks for independent and individual work in the form of control questions. The proposed training manual meets the requirements of the organization of the educational process. Recommended for students of higher educational institutions studying in the field of knowledge 07 “Management and Administration”, specialty 075 “Marketing”, educational and professional program “Marketing”, educational degree: Bachelor.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/2985
ISBN: 978-617-645-355-0
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словники

Files in This Item:
File SizeFormat 
21_Навч._посiб_Маркетинговi_дослiдження.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.