Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/4288
Title: Особливості застосування логістики в управлінні ефективністю виробництва
Other Titles: Osoblyvosti zastosuvannia lohistyky v upravlinni efektyvnistiu vyrobnytstva
Authors: Пальчик, Ігор Миколайович
Palchyk, Ihor
Keywords: ефективність логістики
efektyvnist lohistyky
логістичне управління
lohistychne upravlinnia
використання потенціалу підприємства
vykorystannia potentsialu pidpryiemstva
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Пальчик І. М. Особливості застосування логістики в управлінні ефективністю виробництва / І. М.Пальчик // Розвиток форм і методів сучасного менеджменту в умовах глобалізації : материали 8-ї наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю ( Дніпро, 02-06 листоп. 2020 р.) / ДДАЕУ ; ДАНО. – Дніпро : ДДАЕУ, 2020. – Т. 2. – С. 44-45. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4288
Abstract: Логістичне управління виступає зв'язуючою ланкою між потенційними можливостями операційної діяльності підприємства і реальними підходами до ефективного розвитку. Саме це, як правило і викликає необхідність пошуку нових методів збереження та підвищення потенціалу розвитку бізнес-структур. Логістика разом з комплексним використанням всіх наявних, трудових, фінансових, матеріальних та інших ресурсів дає можливість ефективного використання потенціалу, а також здібностей та компетенцій персоналу, що забезпечує повніше використання ресурсів та дозволяє знаходити нові можливості розвитку для забезпечення конкурентних переваг в ринковому середовищі. Lohistychne upravlinnia vystupaie zviazuiuchoiu lankoiu mizh potentsiinymy mozhlyvostiamy operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva i realnymy pidkhodamy do efektyvnoho rozvytku. Same tse, yak pravylo i vyklykaie neobkhidnist poshuku novykh metodiv zberezhennia ta pidvyshchennia potentsialu rozvytku biznes-struktur. Lohistyka razom z kompleksnym vykorystanniam vsikh naiavnykh, trudovykh, finansovykh, materialnykh ta inshykh resursiv daie mozhlyvist efektyvnoho vykorystannia potentsialu, a takozh zdibnostei ta kompetentsii personalu, shcho zabezpechuie povnishe vykorystannia resursiv ta dozvoliaie znakhodyty novi mozhlyvosti rozvytku dlia zabezpechennia konkurentnykh perevah v rynkovomu seredovyshchi.
URI: Https://drive.google.com/file/d/1dVl37tlAk_9jsBStoOIjNoGzbVBoc6nU/view
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4288
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пальчик.pdf240,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.