Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4742
Title: Ефективність оперативного лікування методом фабело-тибіального шва за розриву хрестоподібної зв’язки у собак в умовах навчально-науково-виробничого клініко-діагностичного центру факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Other Titles: Efektyvnist operatyvnoho likuvannia metodom fabelo-tybialnoho shva za rozryvu khrestopodibnoi zviazky u sobak v umovakh navchalno-naukovo-vyrobnychoho kliniko-diahnostychnoho tsentru fakultetu veterynarnoi medytsyny Dniprovskoho derzhavnoho ahrarno-ekonomichnoho universytetu
Authors: Коніченко, Н. Г.
Konichenko, N. H.
Keywords: методи лікування
metody likuvannia
оперативне лікування
operatyvne likuvannia
розрив хрестоподібної зв’язки
rozryv khrestopodibnoi zviazky
собаки
sobaky
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Коніченко Н. Г. Ефективність оперативного лікування методом фабело-тибіального шва за розриву хрестоподібної зв’язки у собак в умовах навчально-науково-виробничого клініко-діагностичного центру факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного університету : магістер. дипломна робота : 211, Ветеринарна медицина / Коніченко Н. Г. ; наук. керівник Самойлюк В. В. ; Дніпровський держ. аграр.-економ. ун-т, Ф-т ветеринарної медицини, Каф. хірургії і акушерства с.-г. тварин. – Дніпро, 2021. – 68 с. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4742.
Abstract: Вивчали ефективність лікування собак за розриву передньої хрестоподібної зв’язки методом фабело-тибіального шва та способом Tight Rope. В контрольній групі для лікування розриву передньої хрестоподібної зв’язки проводили хірургічну операцію методом фабело-тибіального шва. В дослідній групі собак з розривом передньої хрестоподібної зв’язки було проведено операцію Tight Rope. Встановлено, що до розриву передньої хрестоподібної зв’язки схильні тварини з зайвою вагою. Виявлена тенденція, що у малих порід собак розрив хрестоподібної зв’язки відбувається у більшу пізньому віці на відміну від крупних порід тварин. Але на практиці було відмічено, що дана патологія зустрічається в усіх порід собак, незалежно від віку та статі. Аналіз результатів проведеного нами лікування розриву передньої хрестоподібної зв'язки у описаним вище способом показав його високу ефективність. Запропонований спосіб є достатньо простим у порівнянні з іншими методами та зовсім не таким трудомістким. Запальна реакція в період після операції не є занадто вираженою не зважаючи на те, що вона проявляється певний час протягом тижня після оперативного втручання. Повне відновлення травмованої кінцівки після оперативного втручання відбувається протягом 3 - 6 тижнів і не потребує суттєвих додаткових лікувальних заходів. Якщо в післяопераційний період виникали незначні ускладнення, то вони легко усувалися і не впливали на кінцевий результат. Ефективність оперативного втручання і його результат не залежали від маси тіла собак та умов їх утримання і годівлі. Успішні результати лікування за методом дослідної групи, які ми отримали під час розриву передньої хрестоподібної зв’язки у собак дозволяють нам рекомендувати метод Tight Rope у широку ветеринарну практику. Він не потребує розпилювання кістки та тривалого її загоєння, є відносно простим у виконанні та не дуже коштовним, має високу ефективність як у крупних, так і у дрібних порід собак. We studied the effectiveness of treatment of dogs with rupture of the anterior cruciate ligament by fabelo-tibial suture. In the experimental group for the treatment of rupture of the anterior cruciate ligament, surgery was performed using the fabelo-tibial suture. Tight Rope surgery was performed in a control group of dogs with a ruptured anterior cruciate ligament. Overweight animals have been shown to rupture the anterior cruciate ligament. There is a tendency for small dog breeds to rupture the cruciate ligament at a later age than for large breeds of animals. But in practice it was noted that this pathology occurs in all breeds of dogs, regardless of age and sex. Analysis of the results of our treatment of rupture of the anterior cruciate ligament in the manner described above showed its high efficiency. The proposed method is quite simple compared to other methods and not so time consuming. The inflammatory reaction in the postoperative period is not too pronounced, despite the fact that it manifests itself for some time during the week after surgery. Complete recovery of the injured limb after surgery occurs within 3 - 6 weeks and does not require significant additional treatment. If in the postoperative period there were minor complications, they were easily eliminated and did not affect the final result. The effectiveness of surgery and its outcome did not depend on the body weight of dogs and the conditions of their maintenance and feeding. The successful results of the experimental group treatment, which we received during the rupture of the anterior cruciate ligament in dogs, allow us to recommend this method in general veterinary practice. This method does not require sawing the bone and its long healing, is relatively easy to perform and not very expensive, is highly effective in both large and small breeds of dogs.
URI: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/4742
Appears in Collections:Кафедра хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин. Магістри

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Коніченко Н.Г..pdf3,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.