Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5179
Title: Особливості овчинної продуктивності овець різного походження
Other Titles: Features of sheepskin productivity of different origin sheep
Authors: Похил, Володимир Іванович
Pokhil, Volodymyr
Pokhil, V.
Pokhil, V. I.
Pokhyl, V.
Pokhyl, V. I.
Pohyl, V.
Pohyl, V. I.
Pohil, V.
Pohil, V. I.
Pokhyl, Volodymyr Ivanovych
Pokhil, Vladimir
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaychuk, L. P.
Mykolajchuk, L. P.
Mykolaychuk, Lyudmyla Petrovna
Mykolaychuk, Ludmila
Mykolaichuk, L. P.
Mykolaichuk, Liudmyla
Іжболдіна, Олена Олександрівна
Izhboldina, O. O.
Izhboldina, O.
Izhboldina, Е. А.
Izhboldina, Н.
Izhboldina, Е.
Izhboldina, Olena
Keywords: відношення виходу до запуску
output to launch ratio
романівська порода
Romanov sheep
порода гісар
Gissar sheep
помісний молодняк
crossbreed young growth
овчини
sheepskin
маса овчин
mass of sheepskins
площа овчин
sheepskin total area
маса напівфабрикату
mass of the semi-finished product
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Похил В. І. Особливості овчинної продуктивності овець різного походження / В. І. Похил, Л. П. Миколайчук, О. О. Іжболдіна // Theoretical and Applied Veterinary Medicine / Дніпровський ДАЕУ. – 2020. – Т. 8. – № 2. – С. 128-131. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5179.
Abstract: Овчина – це складова двох важливих елементів – шкірної тканини та вовнового покриву. На всіх стадіях – від знімання шкур до виробництва напівфабрикату основне завдання полягає в тому, щоб зберегти природні якості овчин та міцність зв’язку вовни з шкірною тканиною. Мета досліджень – вивчення якісних показників овчин баранців романівської породи і помісей, отриманих на основі схрещування вівцематок романівської породи з баранами-плідниками породи гісар. Установлено ефективність схрещування за показниками овчинної продуктивності та їх фізико-технічними властивостями. За масою овчинної сировини помісні баранці переважають чистопородних однолітків романівської породи на 10,9%. Ці відмінності пов’язані з різною живою масою піддослідного молодняку. За площею овчин помісний молодняк перевищує чистопородних однолітків на 9,8%. Такі овчини мають більш грубий вовновий покрив та характеризуються потужним розвитком пілярного і ретикулярного шарів дерми, що пов’язано з породними особливостями цих структур. Товщина дерми у піддослідних овець у межах 1,1–1,3 мм. Овчини баранчиків романівської породи за рахунок консервування та подальшої переробки зменшуються на 21,3 %, що на 2,9 % більше порівняно з дослідною групою. Така особливість пов’язана з гістологічною будовою дермальних структур у піддослідного молодняку. Показником, що характеризує відносну легкість вироблених овчин, стає маса напівфабрикату (дм2). За цими даними помісний молодняк переважає чистопородних однолітків на 25,6% та вказує на їх відповідність нормативам, згідно з діючими вимогами в хутровій промисловості. За даними фізико-технічних властивостей, овчини помісей домінують над чистопородним молодняком за площею сировини та напівфабрикату, а за показником відношення виходу до запуску – на 2,6%. Разом із тим, проведені дослідження вказують, що овчини піддослідних генотипів відповідають вимогам діючих стандартів на сировину для переробної промисловості. Sheepskin is a component of two important elements – leather fabric and wool. At all stages – from skinning to the production of semi-finished products, the main task is to preserve the sheepskin’s natural qualities and the bond strength of wool with leather fabric. The aim of the research was to study the qualitative indicators of Romanov sheep’s and crossbreed’s sheepskin obtained by crossing Romanov sheep ewes with rams of Gissar breed. The effectiveness of crossbreeding in terms of sheepskin performance and its physical and technical properties was established. By the mass of sheepskin raw materials, crossbreed lambs were dominated over Romanov purebred peers by 10.9%. These differences were associated with different live weights of experimental young sheep. By the area of sheepskins, crossbreed young growth exceeded purebred peers by 9.8%. These sheepskins have a coarser coat and were characterized by the powerful development of the dermis pilar and reticular layers, which is associated with the breed characteristics of these structures. The dermis thickness in experimental sheep was in the range of 1.1–1.3 mm. Sheepskin of the Romanov breed sheep, due to its preserving and further processing, were reduced by 21.3%, which was 2.9% more compared to the experimental group. This feature is associated with the histological structure of dermal structures in experimental young animals. An indicator that characterizes the relative lightweight of the produced sheepskin is the mass of the semi-finished product (dm2). According to these data, crossbreed young sheep were dominated over purebred peers by 25.6%, and it indicated their compliance with standards, according to current requirements in the fur industry. And according to the physical and technical properties, crossbreed sheepskin was dominated over pure-bred young sheep’s in terms of raw materials and semi-finished products, and in terms of wool yield-to-launch ratio, by 2.6%. However, studies indicated that the sheepskin of experimental genotypes met the requirements for raw materials of existing processing industry standards.
Description: Похил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719X Іжболдіна Олена Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-8816-2228
URI: https://bulletin-biosafety.com/index.php/journal/article/view/271
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5179
ISSN: 2663-1156 (Print)
2663-1164 (Online)
Appears in Collections:Theoretical and Applied Veterinary Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document (31).pdf328,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.