Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПохил, Володимир Іванович-
dc.contributor.authorPokhil, Volodymyr-
dc.contributor.authorPokhil, V.-
dc.contributor.authorPokhil, V. I.-
dc.contributor.authorPokhyl, V.-
dc.contributor.authorPokhyl, V. I.-
dc.contributor.authorPohyl, V.-
dc.contributor.authorPohyl, V. I.-
dc.contributor.authorPohil, V.-
dc.contributor.authorPohil, V. I.-
dc.contributor.authorPokhyl, Volodymyr Ivanovych-
dc.contributor.authorPokhil, Vladimir-
dc.contributor.authorМиколайчук, Людмила Петрівна-
dc.contributor.authorMykolaychuk, L. P.-
dc.contributor.authorMykolajchuk, L. P.-
dc.contributor.authorMykolaychuk, Lyudmyla Petrovna-
dc.contributor.authorMykolaychuk, Ludmila-
dc.contributor.authorMykolaichuk, L. P.-
dc.contributor.authorMykolaichuk, Liudmyla-
dc.date.accessioned2021-09-09T09:23:00Z-
dc.date.available2021-09-09T09:23:00Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citationПохил В. І. Динамічність змін лактаційного процесу в романівських овець / В. І. Похил, Л. П. Миколайчук // Таврійський науковий вісник / ДВНЗ «Херсонський держ. аграрн. ун-т». – 2020. – № 114. – С. 202-208. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5188.uk
dc.identifier.issn2226-0099 (Print)-
dc.identifier.issn2664-6102 (Online)-
dc.identifier.urihttp://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/114_2020/26.pdf-
dc.identifier.urihttp://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5188-
dc.descriptionПохил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719Xuk
dc.description.abstractМолочна продуктивність овець різних порід як показник, що позитивно корелює з рів- нем відтворення та життєздатністю молодняка, має не лише теоретичне, але й прак- тичне значення. Проведені дослідження кількісних і якісних показників за цією ознакою у вівцематок романівської породи вказують на динамічність їх змін, що проходять із віком та залежать від стадії лактопоезу у тварин. Підвищення молочності вівцематок на 14,2% спостерігається від першої до третьої лактації. Відмічено нерівномірність секреції молока впродовж лактації, де 38–41% утворюється та споживається ягнятами в перший місяць. За другий та третій місяць спосте- рігається поступове зниження молочної продуктивності − на 7–20% по відношенню до початку лактації. Рівень молочності в кінці лактації не досягає показника 8–8,5%. Значну енергетичну цінність молока овець забезпечує молочний жир, кількість якого впродовж лактації підвищується з 6,5% до 7,35%. Рівень білковомолочності змінюється з 5,35% на початку і 6,12% в кінці лактації Лактоза, як водорозчинний компонент молока, знижується до кінця лактації з 5,25% до 4,68%. Показник сухої речовини молока збільшу- ється до кінця лактації і перевершує середні величини на 3,8–5,2% відповідно. Вівцематки романівської породи мають досить високу індивідуальну мінливість за молочною продуктивністю. За вмістом жиру і білку в молоці піддослідних вівцематок зберігаються закономірності, характерні для інших видів жуйних тварин, де рівень даних показників до кінця лактації збільшується, сягаючи максимуму, і, навпаки, відсоток лак- този і золи зменшується. Отримані результати досліджень дозволили виявити вікові особливості молочної про- дуктивності овець романівської породи. Milk productivity of sheep of different breeds, as an indicator that positively correlates with the level of reproduction and viability of young animals, has not only theoretical, but also practical significance. The conducted studies of quantitative and qualitative indicators for this trait in ewes of the Romanov breed indicate the dynamism of their changes, passing with age and depend on the stage of lactopoiesis in animals. An increase in milk production of ewes by 14.2% is observed from the first to the third lactation. The unevenness of milk secretion during lactation was noted, where 38-41% is formed and consumed by lambs in the first month. During the second and third months, a gradual decrease in milk productivity is observed - by 7-20% in relation to the beginning of lactation. The milk production level at the end of lactation does not reach 8-8.5%. A significant energy value of sheep's milk is provided by milk fat, the amount of which during lactation increases from 6.5% to 7.35%. The level of protein-milk content varies from 5.35% at the beginning and 6.12% at the end of lactation. Lactose, as a water-soluble component of milk, decreases by the end of lactation from 5.25% to 4.68%. The milk dry matter index increases towards the end of lactation and exceeds the average values by 3.8%-5.2%, respectively. Ewes of the Romanov breed have a rather high individual variability in milk production. Regarding the content of fat and protein in the milk of experimental ewes, the regularities characteristic of other species of ruminants are preserved, where the level of these indicators by the end of lactation increases reaching a maximum and, conversely, the percentage of lactose and ash decreases. The obtained research results made it possible to reveal the age-related characteristics of the milk productivity of sheep of the Romanov breed.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Херсонський держ. аграрн. ун-т»uk
dc.subjectенергетична цінністьuk
dc.subjectenergy valueuk
dc.subjectвівцематки романівської породиuk
dc.subjectewes of the Romanov breeduk
dc.subjectлактаціяuk
dc.subjectlactationuk
dc.subjectмолокоuk
dc.subjectmilkuk
dc.subjectнадійuk
dc.subjectmilk yielduk
dc.subjectхімічний склад молокаuk
dc.subjectchemical composition of milkuk
dc.titleДинамічність змін лактаційного процесу в романівських овецьuk
dc.title.alternativeDynamic changes in the lactation process in Romanov sheepuk
dc.typeArticleuk
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.32851/2226-0099.2020.114.24-
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf432,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.