Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5188
Title: Динамічність змін лактаційного процесу в романівських овець
Other Titles: Dynamic changes in the lactation process in Romanov sheep
Authors: Похил, Володимир Іванович
Pokhil, Volodymyr
Pokhil, V.
Pokhil, V. I.
Pokhyl, V.
Pokhyl, V. I.
Pohyl, V.
Pohyl, V. I.
Pohil, V.
Pohil, V. I.
Pokhyl, Volodymyr Ivanovych
Pokhil, Vladimir
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaychuk, L. P.
Mykolajchuk, L. P.
Mykolaychuk, Lyudmyla Petrovna
Mykolaychuk, Ludmila
Mykolaichuk, L. P.
Mykolaichuk, Liudmyla
Keywords: енергетична цінність
energy value
вівцематки романівської породи
ewes of the Romanov breed
лактація
lactation
молоко
milk
надій
milk yield
хімічний склад молока
chemical composition of milk
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ «Херсонський держ. аграрн. ун-т»
Citation: Похил В. І. Динамічність змін лактаційного процесу в романівських овець / В. І. Похил, Л. П. Миколайчук // Таврійський науковий вісник / ДВНЗ «Херсонський держ. аграрн. ун-т». – 2020. – № 114. – С. 202-208. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5188.
Abstract: Молочна продуктивність овець різних порід як показник, що позитивно корелює з рів- нем відтворення та життєздатністю молодняка, має не лише теоретичне, але й прак- тичне значення. Проведені дослідження кількісних і якісних показників за цією ознакою у вівцематок романівської породи вказують на динамічність їх змін, що проходять із віком та залежать від стадії лактопоезу у тварин. Підвищення молочності вівцематок на 14,2% спостерігається від першої до третьої лактації. Відмічено нерівномірність секреції молока впродовж лактації, де 38–41% утворюється та споживається ягнятами в перший місяць. За другий та третій місяць спосте- рігається поступове зниження молочної продуктивності − на 7–20% по відношенню до початку лактації. Рівень молочності в кінці лактації не досягає показника 8–8,5%. Значну енергетичну цінність молока овець забезпечує молочний жир, кількість якого впродовж лактації підвищується з 6,5% до 7,35%. Рівень білковомолочності змінюється з 5,35% на початку і 6,12% в кінці лактації Лактоза, як водорозчинний компонент молока, знижується до кінця лактації з 5,25% до 4,68%. Показник сухої речовини молока збільшу- ється до кінця лактації і перевершує середні величини на 3,8–5,2% відповідно. Вівцематки романівської породи мають досить високу індивідуальну мінливість за молочною продуктивністю. За вмістом жиру і білку в молоці піддослідних вівцематок зберігаються закономірності, характерні для інших видів жуйних тварин, де рівень даних показників до кінця лактації збільшується, сягаючи максимуму, і, навпаки, відсоток лак- този і золи зменшується. Отримані результати досліджень дозволили виявити вікові особливості молочної про- дуктивності овець романівської породи. Milk productivity of sheep of different breeds, as an indicator that positively correlates with the level of reproduction and viability of young animals, has not only theoretical, but also practical significance. The conducted studies of quantitative and qualitative indicators for this trait in ewes of the Romanov breed indicate the dynamism of their changes, passing with age and depend on the stage of lactopoiesis in animals. An increase in milk production of ewes by 14.2% is observed from the first to the third lactation. The unevenness of milk secretion during lactation was noted, where 38-41% is formed and consumed by lambs in the first month. During the second and third months, a gradual decrease in milk productivity is observed - by 7-20% in relation to the beginning of lactation. The milk production level at the end of lactation does not reach 8-8.5%. A significant energy value of sheep's milk is provided by milk fat, the amount of which during lactation increases from 6.5% to 7.35%. The level of protein-milk content varies from 5.35% at the beginning and 6.12% at the end of lactation. Lactose, as a water-soluble component of milk, decreases by the end of lactation from 5.25% to 4.68%. The milk dry matter index increases towards the end of lactation and exceeds the average values by 3.8%-5.2%, respectively. Ewes of the Romanov breed have a rather high individual variability in milk production. Regarding the content of fat and protein in the milk of experimental ewes, the regularities characteristic of other species of ruminants are preserved, where the level of these indicators by the end of lactation increases reaching a maximum and, conversely, the percentage of lactose and ash decreases. The obtained research results made it possible to reveal the age-related characteristics of the milk productivity of sheep of the Romanov breed.
Description: Похил Володимир Іванович https://orcid.org/0000-0002-2994-879X Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719X
URI: http://www.tnv-agro.ksauniv.ks.ua/archives/114_2020/26.pdf
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5188
ISSN: 2226-0099 (Print)
2664-6102 (Online)
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
26.pdf432,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.