Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/5385
Title: Застосування логістичних принципів управління виробничо-господарською діяльністю підприємства
Other Titles: Zastosuvannia lohistychnykh pryntsypiv upravlinnia vyrobnycho-hospodarskoiu diialnistiu pidpryiemstva
Authors: Пальчик, Ігор Миколайович
Palchyk, Ihor
Keywords: аграрний сектор
ahrarnyi sektor
виробничо-господарська діяльність
vyrobnycho-hospodarska diialnist
логістичні принципи управління
lohistychni pryntsypy upravlinnia
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Citation: Пальчик І. Застосування логістичних принципів управління виробничо-господарською діяльністю підприємства / І. Пальчик // Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи : тези доп. наук.-практ. конф. (Дніпро, 23-25 берез. 2021 р.) / МОН України; ДДАЕУ, ННІЕ. – Дніпро : Друк. «Стандарт» (ПП Бойко В.В.), 2021. – С. 47-48. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5385
Abstract: Динамічний розвиток ринку в аграрному секторі відкрив можливість створенню абсолютно нових систем керівництва процесом аграрного виробництва і ресурсною сферою різних аграрних утворень, ефективним проявом яких є використання логістичних підходів. Логістика, проникаючі практично у всі функціональні аспекти діяльності господарства, включає в себе планування, збут, моніторинг витрат, транспортування і зберігання ресурсів, напівфабрикатів і готових товарів, та в тому числі залежної про доставку товарів від районів продукування до місця використання. Dynamichnyi rozvytok rynku v ahrarnomu sektori vidkryv mozhlyvist stvorenniu absoliutno novykh system kerivnytstva protsesom ahrarnoho vyrobnytstva i resursnoiu sferoiu riznykh ahrarnykh utvoren, efektyvnym proiavom yakykh ye vykorystannia lohistychnykh pidkhodiv. Lohistyka, pronykaiuchi praktychno u vsi funktsionalni aspekty diialnosti hospodarstva, vkliuchaie v sebe planuvannia, zbut, monitorynh vytrat, transportuvannia i zberihannia resursiv, napivfabrykativ i hotovykh tovariv, ta v tomu chysli zalezhnoi informatsii pro dostavku tovariv vid raioniv produkuvannia do mistsia vykorystannia.
URI: https://www.dsau.dp.ua/ua/page/materali-konferencj.html
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/5385
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пальчик.pdf133,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.