Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6057
Title: Обґрунтування генетико-популяційних параметрів селекції овець за взаємодії “генотип–середовище”
Other Titles: Obgruntuvannia henetyko-populiatsiinykh parametriv selektsii ovets za vzaiemodii “henotyp–seredovyshche”
Authors: Микитюк, Віктор Васильович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Mikityuk, V. V.
Keywords: продуктивність вівцематок
produktyvnist vivtsematok
адаптація овець
adaptatsiia ovets
селекція овець
selektsiia ovets
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський ДАУ
Citation: Микитюк В. В. Обґрунтування генетико-популяційних параметрів селекції овець за взаємодії “генотип–середовище” / В. В. Микитюк // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету / Дніпропетровський ДАУ. – 2011. – № 2. – С. 145-147. – Режим доступу : http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6057.
Abstract: Розширено та поглиблено теоретичні аспекти процесу адаптації овець до нових умов середовища, значно оновлено моделі визначення пристосувальних механізмів організму за взаємодії “генотип–середовище”. Встановлено закономірності динаміки генетичної структури популяції при зміні поколінь на основі поєднання показників розвитку основних ознак продуктивності вівцематок та їх дочок. Rozshyreno ta pohlybleno teoretychni aspekty protsesu adaptatsii ovets do novykh umov seredovyshcha, znachno onovleno modeli vyznachennia prystosuvalnykh mekhanizmiv orhanizmu za vzaiemodii “henotyp–seredovyshche”. Vstanovleno zakonomirnosti dynamiky henetychnoi struktury populiatsii pry zmini pokolin na osnovi poiednannia pokaznykiv rozvytku osnovnykh oznak produktyvnosti vivtsematok ta yikh dochok.
Description: Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908
URI: http://ojs.dsau.dp.ua/index.php/vestnik/article/view/496
http://dspace.dsau.dp.ua/jspui/handle/123456789/6057
Appears in Collections:Вісник Дніпровського державного аграрно–економічного університету - до липня 2018 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496-Article Text-1015-1-10-20141207.pdf282,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.