Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7764
Title: Growth energy and quality of beef from bulls of Maine-Anjou, Chianina, and Santa Gertrudis breeds grown in Ukraine
Other Titles: Енергія росту та якість яловичини бугайців порід Мен-Анжу, Кіанська і Санта-Гертруда вирощених в Україні
Authors: Kozyr, Volodymyr
Kozyr, Volodymyr Semenovych
Kozyr, V. S.
Kozyr, V.
Козир, Володимир Семенович
Mykytiuk, V.
Mykytyuk, V. V.
Mykytiuk, V. V.
Mikityuk, V. V.
Mikitiuk, V. V.
Mykytiuk, Viktor
Микитюк, Віктор Васильович
Kalinichenko, Alena
Kalinichenko, Olena
Kalinichenko, O. O.
Kalinichenko, Olena O.
Kalinichenko, O.
Kalynychenko, O.
Калиниченко, Олена Олександрівна
Pryshedko, Vladimir M.
Pryshedko, V. M.
Pryshedko, V.
Prishedko, V.
Pryshed’ko, Vladimir
Pryshedko, Volodymyr
Пришедько, Володимир Михайлович
Begma, Natalia
Begma, N. A.
Бегма, Наталія Андріївна
Keywords: beef
яловичина
meat cattle
м’ясна худоба
imported genotypes
імпортні генотипи
young animals
молодняк
live weight
жива маса
slaughter indicators
забійні показники
Issue Date: 2023
Publisher: Поліський нац. ун-т
Citation: Growth energy and quality of beef from bulls of Maine-Anjou, Chianina, and Santa Gertrudis breeds grown in Ukraine / [ V. Kozyr, V. Mykytiuk, O. Кalinichenko et al. ] // Scientific Horizons || Наукові горизонти / Поліський нац. ун-т. – 2023. – Vol. 26. – № 4. – Р. 21-32. – URI : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7764.
Abstract: Zonal genotypes have already been created using imported breeds to increase the number of meat cattle in Ukraine, but not enough studies related to the specific features of breeding and feeding imported genotypes in the Steppe zone of Ukraine have been conducted, which is relevant. The purpose of the study is to examine the productive and slaughter indicators of bulls of imported meat breeds of various ecological and genetic origins in the climatic conditions of the steppe zone of Ukraine. Zootechnical, morphometric, biometric, and statistical methods were used in the research. The results of an analysis of the meat productivity of bulls of imported meat breeds of Maine-Anjou, Chianina, and Santa Gertrudis in the age aspect in the conditions of the steppe of the Dnieper region of Ukraine are presented. It was identified that when slaughtering experimental animals at the age of 18 months, the mass of paired carcasses of Maine-Anjou and Chianina was quite high and amounted to 324.2 and 311.3 kg, respectively, and the Santa Gertrudis – 233.3 kg, which is 1.39 and 1.33 times less than the young animals of Maine-Anjou and Chianina, respectively. It is proved that to use livestock more efficiently and obtain high-quality beef to improve the supply of meat to the population, it is advisable to grow them up to 18-24 months of age. Maine-Anjou animals dominate in terms of growth energy, age of reaching live weight during key growing periods, and feed conversion. In addition, due to the pronounced massiveness and habit of the body, have a larger carcass mass, the amount of internal fat, offal, as a result of which, the slaughter yield is higher. Based on the conducted studies, the possibility of effective breeding of Maine-Anjou bulls up to 12 months of age is proved, since during this period they reach a live weight of 400 kg and are characterised by the high production rate of lean beef, and for Chianina breed – up to 18 months of age and bigger weight conditions. З метою нарощування поголів’я м’ясної худоби в Україні вже створено зональні генотипи з використанням імпортних порід, проте досліджень пов’язаних з особливостями вирощування та відгодівлі імпортних генотипів в умовах степової зони України проведено недостатньо, що є актуальним. Мета досліджень – вивчення продуктивних і забійних показників бугайців імпортних м’ясних порід різного еколого-генетичного походження в кліматичних умовах степової зони України. Під час досліджень були використані зоотехнічні методи, морфометричні, біометричні та статистичні. Наведено результати дослідження м’ясної продуктивності бугайців імпортних м’ясних порід Мен-Анжу, Кіанської і Санта-Гертруда у віковому аспекті в умовах степу Придніпров’я України. Встановлено, що за забою піддослідних тварин у віці 18 місяців маса парної туші Мен-Анжу та Кіанських була достатньо високою і становила відповідно – 324,2 і 311,3 кг., а бугайців породи Санта-Гертруда – 233,3 кг, що менше ніж у молодняку Мен-Анжу і Кіанських, відповідно в 1,39 і 1,33 рази. Доведено, що з метою більш ефективного використання поголів’я і отримання високоякісної яловичини для поліпшення постачання населення м’ясом, доцільно їх вирощувати до 18-24-місячного віку. За енергією росту, віком досягнення живої маси у ключові періоди вирощування, конверсією корму домінують тварини породи Мен-Анжу. Вони також за рахунок яскраво вираженої масивності і габітусу тіла мають більшу масу туші, кількість внутрішнього жиру, субпродуктів, в результаті чого і вищий забійний вихід. На підставі проведених досліджень доведена можливість ефективного вирощування бугайців породи Мен-Анжу до 12-місячного віку, оскільки за цей період вони досягають живої маси 400 кг і відзначаються продукуванням пісної яловичини, а молодняк Кіанської породи - до 18-місячного віку та більш вагових кондицій.
Description: Микитюк Віктор Васильович https://orcid.org/0000-0002-1346-4908 Калиниченко Олена Олександрівна https://orcid.org/0000-0002-5391-0281 Пришедько Володимир Михайлович https://orcid.org/0000-0002-7324-5458 Бегма Наталія Андріївна https://orcid.org/0000-0002-8598-6686
URI: https://sciencehorizon.com.ua/en/journals/tom-26-4-2023/yenergiya-rostu-ta-yakist-yalovichini-bugaytsiv-porid-men-anzhu-kianska-i-santa-gertruda-viroshchenikh-v-ukrayini
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7764
ISSN: 2663-2144
2709-8877
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Scopus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Scientific Horizons_2023_Vol. 26, No. 4-21-32 (1).pdf857,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.