Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7776
Title: Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва
Other Titles: Increasing economic efficiency of poultry enterprises
Authors: Полегенька, Марина Анатоліївна
Polehenka, Maryna Anatoliivna
Keywords: інвестиційний ризик
investment risk
ефективність
еfficiency
продуктивність птиці
performance of poultry
виробництво
production
підприємства птахівництва
poultry enterprises
виробнича програма
production program
логістика
logistics
ефект
effect
конкурентоспроможність
competitiveness
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Полегенька М. А. Підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва : дис… канд. екон. наук : [спец]. 08.00.04 – « Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) » / М. А. Полегенька ; Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро : 2019. – 196 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7776.
Abstract: Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти формування й реалізації організаційно-економічного інструментарію підвищення економічної ефективності підприємств птахівництва. Узагальнення сучасної парадигми теорії економічної ефективності показують, що у теоретико-методичному аспекті ефективність – це відношення результату, який виступає в якості системо-утворюючого фактора виробництва, до складових елементів внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства. В даному контексті інструменти і методи управління витратами розглядаються як внутрішні чинники забезпечення ефективності виробництва, а потреби покупців – як зовнішні чинники, що впливають на його ефективність. Конкретизовано етапи розвитку еволюції поняття ефективності з урахуванням положень класичної економічної теорії, теорії управління, теорії добробуту, організаційної теорії, теорії ресурсної залежності та теорії ефективності, що дозволило виділити характерні для кожного етапу види ефективності (економічна, цільова, Паррето-ефективність, внутрішня, зовнішня, потрібнісна) і зіставні з поняттям ефективності категорії (результативність, надійність, оптимальність, раціональність і ступінь задоволення потреб). Розглянуто теоретичні засади формування економічної ефективності підприємств птахівництва. Багатоаспектність дослідження цієї категорії дозволила виділити класифікаційні ознаки ідентифікації економічного ефекту за природою його виникнення та поділом на ефект оптимальної забезпеченості ресурсами, масштабу виробництва та корпоративний ефект. Здійснено систематизацію таксономічних ознак категорії «ефективність підприємства». Встановлено, що процес її формування ґрунтується на таких класифікаційних елементах внутрішнього і зовнішнього середовища діяльності підприємства, як витрати, цілі, цінності й потреби. Запропоновано трактування поняття «економічна ефективність птахівництва», під яким, на відміну від існуючих визначень, пропонується розглядати зростання обсягів виробництва продукції птахівництва високої якості та максимізації прибутку від її реалізації в розрахунку на одну голову птиці при мінімізації трудових, матеріальних і фінансових витрат на виробництво кожної одиниці продукції з урахуванням взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва. Встановлено, що важливою складовою методики дослідження економічної ефективності підприємств птахівництва є системний підхід який включає в себе аналіз техніко-економічних і соціально-економічних відносин, що відбуваються в галузі птахівництва та враховує сукупний вплив усіх чинників виробництва на кінцеві результати діяльності підприємств птахівництва. Запропонована методика дослідження передбачає поетапне вивчення процесу розвитку й аналізу економічної ефективності підприємств птахівництва та включає в себе три етапи: розміщення виробництва; виробництво продукції птахівництва; забезпеченість населення продукцією птахівництва. Запропоновано здійснювати оцінку економічної ефективності підприємств птахівництва не тільки за системою показників, які відображають ступінь інтенсивності використання виробничого та ресурсного потенціалу підприємств галузі, але й з урахуванням ринкової ситуації. Такий підхід дозволить не тільки всебічно охарактеризувати економічну ефективність виробництва продукції птахівництва, а й виявити резерви подальшого економічного розвитку галузі. Аналіз тенденцій розвитку та економічної ефективності виробництва продукції птахівництва в Україні свідчить про стрімкий розвиток галузі, який проявляється у збільшенні поголів’я птиці, нарощуванні обсягів виробництва м’яса та яєць. Це пояснюється тим, що птахівництво має швидкі темпи розвитку й відтворення та зростанням попиту населення на відносно дешеву м’ясну продукцію. Нарощення обсягів виробництва відбулося за рахунок залучення інвестицій в дану галузь, застосування інноваційних технологій виробництва, покращення селекційної бази. Проведене групування птахівничих підприємств за їх розміром, рівнем виробничої собівартості та рентабельності дозволяє стверджувати, що основне поголів’я птиці сконцентровано сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання із чисельністю поголів’я птиці понад 500 тис. голів. Високий рівень концентрації та використання сучасних технологій сприяв забезпеченню підвищення рівня рентабельності (понад 65 %), та зниженню рівня повної собівартості і підвищенню закупівельної ціни, яка характеризується, в першу чергу, високою якістю кінцевої продукції та зростаючою продуктивністю курей-несучок. Дослідження динаміки зміни основних показників ефективності функціонування підприємств птахівництва Дніпропетровської області дозволило виявити, що збільшення концентрації поголів’я птиці на підприємствах птахівництва сприяло значному підвищенню економічної ефективності виробництва м’яса птиці та зниженню рівня виробничої собівартості продукції птахівництва. Удосконалено алгоритм діагностики економічного розвитку підприємств птахівництва, який доповнено елементами методу експертних оцінок вагомості основних сфер діяльності підприємства, які включають в себе діагностику виробничо-фінансової, системи ресурсного забезпечення, логістичної діяльності, інноваційної діяльності, рівня і методів управління, кваліфікації співробітників і маркетингової сфер діяльності, та застосування методу аналізу ієрархій впливу чинників на ефективність виробництва. Це дозволило виявити проблемні сфери діяльності та виявити основні чинники, які впливають на економічну ефективність підприємств птахівництва. Розроблено методичний інструментарій формування виробничої програми підприємств птахівництва з використанням економіко-математичного моделювання виробничо-технологічних процесів, який сприятиме ефективному використанню наявних ресурсів, максимальному задоволенню споживчого попиту, розширенню ринків збуту та підвищенню конкурентоспроможності продукції. Встановлено, що процес формування виробничої програми підприємств птахівництва повинен здійснюватися на основі побудови економіко-математичної моделі планування виробництва, яка передбачає послідовність реалізації таких етапів: групування поголів’я птиці за ваговими категоріями, розрахунок виходу продукції в забійній вазі, визначення кількості готової продукції за варіантами переробки м’яса птиці, розрахунок собівартості переробки м’яса птиці та прибутку від реалізації продукції птахівництва та визначення обсягів виробництва залежно від попиту на різні види продукції в різні дні тижня. Обґрунтовано, що розробка концептуальних засад формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємств птахівництва повинна базуватися на поєднанні елементів прогнозування товарного асортименту продукції птахівництва з урахуванням вагової частки виробництва сухого яєчного порошку, оцінки ризиків реалізації інвестиційного проекту та застосування комплексного аналізу бізнес-середовища підприємства. Доведено, що доцільність розширення товарного асортименту підприємств птахівництва шляхом впровадження інвестиційного проекту з виробництва сухого яєчного порошку (на прикладі ПВФ «Агроцентр»), надасть можливість підприємствам уникнути втрат виробництва та підвищувати економічну ефективність. Доповнено методику оцінки ризиків реалізації інвестиційного проекту коефіцієнтом, який характеризує запас стійкості до наслідків прояву ризиків, та сприятиме підвищенню об’єктивності прогнозної оцінки інвестиційного проекту. Адаптовано відповідно до завданнь підвищення економічної ефективності виробництва SWOT-аналіз для ПВФ «Агроцентр». Відповідно до нього найбільшу увагу підприємству слід приділити інтенсивному шляху розвитку виробництва продукції на всіх етапах технологічного процесу за рахунок застосування новітнього високопродуктивного обладнання та впровадження нових потужностей з виробництва сухих яєчних продуктів. Надано пропозиції щодо формування інтегрованої системи управління матеріальними потоками та оптимізації потокових процесів підприємств птахівництва, яка повинна базуватися на створенні розподільних складів продукції птахівництва та поступову їх трансформацію в єдиний інформаційно-логістичний центр, який стане сполучною ланкою між виробниками продукції птахівництва та її споживачами. Це дозволить об’єднати потоки логістичної інформації в єдину мережу, сприятиме поліпшенню організації транспортних зв’язків, оптимізації системи розрахунків та підвищенню конкурентоспроможності та ефективності підприємств птахівництва. The theoretical, methodological and practical aspects of the formation and implementation of organizational and economic tools for improving the economic efficiency of poultry enterprises have been investigated. Generalizations of the modern paradigm of the theory of economic efficiency show that in the theoretical and methodological aspect, efficiency is the ratio of the result, which acts as a system-forming factor of production, to the constituent elements of the internal and external environment of the enterprise. In this context, cost management tools and methods are seen as internal factors for ensuring production efficiency, and customer needs as external factors that affect its efficiency. The stages of evolution of the concept of efficiency are specified, taking into account the provisions of classical economic theory, management theory, welfare theory, organizational theory, resource dependency theory and efficiency theory, which allowed to distinguish the types of efficiency characteristic for each stage (economic, target, internal, external, internal , needed) and comparable to the notion of category performance (performance, reliability, optimality, rationality, and degree of satisfaction). The theoretical bases of formation of economic efficiency of poultry enterprises are considered. The multidimensional study of this category allowed to distinguish the classification features of identification of economic effect by the nature of its occurrence and division into the effect of optimal availability of resources, scale of production and corporate effect. The taxonomic features of the category "enterprise efficiency" have been systematized. It is established that the process of its formation is based on such classification elements of the internal and external environment of the enterprise activity as costs, goals, values and needs. The interpretation of the concept of "economic efficiency of poultry" is proposed, under which, unlike the existing definitions, it is proposed to consider the growth of production of high quality poultry products and maximize the profit from its realization per one head of poultry while minimizing labor, material and financial costs for production units of production, taking into account the interaction of internal and external factors of production. It is established that an important component of the methodology for researching the economic efficiency of poultry enterprises is a systematic approach, which includes the analysis of technical, economic and socio-economic relations occurring in the poultry industry and takes into account the combined impact of all factors of production on the final results of the activities of poultry enterprises. The proposed research methodology envisages a step-by-step study of the process of development and analysis of the economic efficiency of poultry enterprises and includes three stages: production placement; production of poultry products; security of the population with poultry products. It is proposed to evaluate the economic efficiency of poultry enterprises not only by a system of indicators that reflect the degree of use of production and resource potential of enterprises in the industry, but also taking into account the market situation. This approach will not only comprehensively characterize the economic efficiency of poultry production, but also identify the reserves for further economic development of the industry. An analysis of the trends in the development and economic efficiency of poultry production in Ukraine indicates the rapid development of the industry, which is manifested in an increase in the number of poultry, an increase in the production of meat and eggs. This is due to the fact that poultry farming has a rapid pace of development and reproduction and the growing demand of the population for relatively cheap meat products. The increase in production volumes was due to attracting investments in the industry, the use of innovative production technologies, improving the breeding base. The grouping of poultry enterprises by their size, level of production cost and profitability makes it possible to state that the main poultry livestock is concentrated in agricultural enterprises of different organizational and legal forms of management with the number of poultry livestock exceeding 500 thousand heads. The high level of concentration and use of modern technologies has helped to increase the level of profitability (more than 65%), and to reduce the level of total cost and increase of the purchase price, which is characterized, first of all, by high quality of final production and increasing productivity of laying hens. The study of the dynamics of changes in the main performance indicators of poultry enterprises in Dnipropetrovsk region revealed that increasing the concentration of poultry at poultry enterprises contributed to a significant increase in the economic efficiency of poultry meat production and reduce the production cost of poultry products. The algorithm of diagnostics of economic development of poultry enterprises is improved, which is supplemented with elements of the method of expert estimation of the weight of the main spheres of activity of the enterprise, which include diagnostics of production and financial, system of resource support, logistic activity, innovation activity, level and methods of management, qualification of employees and marketing sphere. , and the application of the method of analysis of hierarchies of influence of factors on production efficiency. This made it possible to identify problematic areas of activity and to identify the main factors that affect the economic efficiency of poultry enterprises. The methodological toolkit of forming a production program of poultry enterprises using economic and mathematical modeling of production and technological processes has been developed, which will facilitate efficient use of available resources, maximize satisfaction of consumer demand, expand markets and increase competitiveness of products. It is established that the process of forming the production program of poultry enterprises should be carried out on the basis of the construction of an economic and mathematical model of production planning, which provides a sequence of implementation of the following stages: grouping of poultry by weight categories, calculation of output of slaughtered products, determination of the number of finished products by options processing of poultry meat, calculation of the cost of processing poultry meat and profits from the sale of poultry products and determination of production volumes alezhno demand for different products on different days of the week. It is substantiated that the development of conceptual bases for the formation of the strategy of socio-economic development of poultry enterprises should be based on the combination of elements of forecasting of the product range of poultry products, taking into account the weight fraction of production of dried egg powder, risk assessment of the investment project implementation and the use of complex business environment analysis. It is proved that the expediency of expanding the product range of poultry enterprises through the implementation of an investment project for the production of dried egg powder (for example, PVF "Agrocenter"), will allow enterprises to avoid production losses and increase economic efficiency. The methodology of risk assessment of the investment project realization has been supplemented by a factor characterizing the margin of resilience to the effects of risk manifestation and will help to increase the objectivity of the investment project forecasting. Adapted to the objectives of increasing the economic efficiency of production SWOT-analysis for PVF "Agrocenter". According to him, the company should pay the greatest attention to the intensive development of production of products at all stages of the technological process due to the use of the latest high-performance equipment and the introduction of new facilities for the production of dried egg products. Provided proposals for the formation of an integrated system of material flow management and optimization of the flow processes of poultry enterprises, which should be based on the creation of distribution warehouses of poultry products and their gradual transformation into a single information and logistics center, which will become a link between poultry producers and producers. This will integrate the flows of logistical information into a single network, improve the organization of transport links, optimize the system of payments and increase the competitiveness and efficiency of poultry enterprises.
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7776
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged (17).pdf639,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.