Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7836
Title: Methodological instruments for forming the marketing strategy of agricultural production ecologization
Other Titles: Методичний інструментарій формування маркетингової стратегії екологізації сільськогосподарського виробництва
Authors: Bahorka, Mariia
Багорка, Марія Олександрівна
Keywords: marketing strategy of ecologization
маркетингова стратегія екологізації
agrarian production
аграрне виробництво
strategic categories
стратегічні категорії
strategic analysis
стратегічний аналіз
marketing researches
маркетингові дослідження
ecological-economic mechanism
еколого-економічний механізм
Issue Date: 2017
Publisher: Видавництво «Балтія»
Citation: Bagorka M. Methodological instruments for forming the marketing strategy of agricultural production ecologization / M. Bagorka // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3, No. 4. - P. 7-11. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7836
Abstract: The purpose of the article is the investigation of the nature, objectives, and strategic categories of ecologization marketing strategy, development of algorithm of this strategy and etermination of environmental, economic, and ecological instruments of implementation of this strategy in the agricultural sector. Methodology. The basis of the formation of a marketing strategy for the ecologization of agrarian production is the systematic approach, which is based on the existence of implementation mechanisms that ensure system consistency, its purposefulness; interdependence; and complexity of its elements, which determines the integrity of the system; all tasks that execute individual elements of the system are interconnected; system elements and their associated actions have a certain subordination that builds a hierarchy; the system changes under the influence of specific factors, which determines its dynamism; the ability of the system to adapt to the variability of the external environment, while not losing its own individuality. Methods for strategic analysis of macro- and micro-environment factors were used to form the marketing strategy of ecologization. This process involves an analytical evaluation of the parameters of the external and internal environment with the help of general scientific and applied methods of strategic analysis. Results. The article explored the ecologization strategy, presented its objectives in the field of agriculture, the basic categories of strategic directions and implementation of ecologization marketing strategies. An algorithm of environmental marketing strategies in agricultural production is developed, environmental, economic and environmental and economic tools to implement them are determined. Practical implications. It is determined that marketing strategy of ecologization of agrarian production is a strategy of innovative development that can solve problems of economic growth, an increase of competitiveness of the agrarian industry, provide a high quality of life, national security, environmental protection, and high technical level of agricultural production in Ukraine. Value/originality. This marketing strategy is capable of ensuring the principle of unity for economic and ecological processes in the management of agricultural production and promoting radical restructuring of the relationship of the production process from the environment. This strategy takes into account the environmental factor in the economic activities of agrarian enterprises and aims at creating environmental products and services in agricultural production. Метою статті є дослідження сутності, цілей та стратегічних категорій маркетингової стратегії екологізації, розробка алгоритму цієї стратегії та визначення еколого-економічних та екологічних інструментів реалізації цієї стратегії в аграрному секторі. Методологія. Основою формування маркетингової стратегії екологізації аграрного виробництва є системний підхід, який ґрунтується на наявності механізмів реалізації, що забезпечують узгодженість системи, її цілеспрямованість; взаємозалежність; і складність його елементів, що визначає цілісність системи; всі завдання, які виконують окремі елементи системи, взаємопов'язані; елементи системи та пов'язані з ними дії мають певну підпорядкованість, що вибудовує ієрархію; система змінюється під впливом конкретних факторів, що зумовлює її динамічність; здатність системи адаптуватися до мінливості зовнішнього середовища, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності. Для формування маркетингової стратегії екологізації використано методи стратегічного аналізу факторів макро- та мікросередовища. Цей процес передбачає аналітичну оцінку параметрів зовнішнього та внутрішнього середовища за допомогою загальнонаукових та прикладних методів стратегічного аналізу. Результати. У статті досліджено стратегію екологізації, представила свої цілі у сфері сільського господарства, основні категорії стратегічних напрямів та впровадження маркетингових стратегій екологізації. Розроблено алгоритм екологічних маркетингових стратегій у сільськогосподарському виробництві, визначено еколого-економічні та еколого-економічні інструменти їх реалізації. Практичні наслідки. Визначено, що маркетингова стратегія екологізації аграрного виробництва – це стратегія інноваційного розвитку, здатна вирішити завдання економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності аграрної галузі, забезпечити високу якість життя населення, національну безпеку, охорону навколишнього середовища, високий технічний рівень. рівень сільськогосподарського виробництва в Україні. Цінність/оригінальність. Ця маркетингова стратегія здатна забезпечити принцип єдності економічних і екологічних процесів в управлінні сільськогосподарським виробництвом і сприяти радикальній перебудові зв'язку виробничого процесу з навколишнім середовищем. Ця стратегія враховує екологічний фактор у господарській діяльності аграрних підприємств та спрямована на створення екологічних продуктів і послуг у сільськогосподарському виробництві.
URI: http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/204
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7836
ISSN: ISSN (Друк) : 2256-0742 ISSN (онлайн) : 2256-0963
Appears in Collections:Наукові публікації в наукометричній базі Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
204-Article Text-262-1-10-20180207.pdf162,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.