Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8590
Title: Рівень відтворювальної здатності вівцематок романівської породи в залежності від генотипу
Other Titles: Level of reproductive capacity of ewes of Romanov breed depending on genotype
Authors: Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaychuk, L. P.
Mykolajchuk, L. P.
Mykolaychuk, Lyudmyla Petrovna
Mykolaychuk, Ludmila
Mykolaichuk, L. P.
Mykolaichuk, Liudmyla
Keywords: схрещування
crossbreeding
відтворювальна здатність
reproductive capacity
заплідненість
fertilization
збереженість
preservation
плодючість
fertility
романівська порода
Romanov breed
гіссар
Hissar
Issue Date: 2023
Publisher: Сумський НАУ
Citation: Миколайчук Л. П. Рівень відтворювальної здатності вівцематок романівської породи в залежності від генотипу / Л. П. Миколайчук // Вісник Сумського національного аграрного університету : Серія «Тваринництво» / Сумський НАУ. – 2023. – № 1(52). – С. 32-37. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8590.
Abstract: В умовах розвитку галузі вівчарства актуальним є визначення та обґрунтування напрямів удосконалення рівня продуктивних ознак, в тому числі тих, що пов’язані з підвищенням ефективності отримання баранини та іншої додаткової продукції. У статті наведено результати вивчення чинників, що впливають на плодючість овець, як інтегрального показника відтворювальної здатності. Вказується, що, незважаючи на високу генетичну обумовленість цієї складної біологічної ознаки та її консервативність, плодючість овець залежить від породи, віку, часу парування та появу охоти, а також умов годівлі, утримання, тощо. Вивчено рівень відтворювальної здатності вівцематок романівської породи першого та третього ягніння як при чистопородному розведенні так і при схрещуванні з баранами-плідниками породи гіссар. При чистопородному розведенні запліднюваність вівцематок першого ягніння склала 94,0%, а третього – 98,0%. Від маток третього ягніння було отримано на 31,9% ягнят більше в порівнянні з кількістю молодняку від вівцематок першого ягніння. Частка вівцематок першого ягніння, що мали в приплоді одне ягня склала 53,2%, а багатоплідних відповідно 46,8%. У 14,3% повновікових вівцематок при ягніння мали 1 ягня, тоді як багатоплідних нараховувалось 53,2%. Збереженість ягнят до відлучення склала 94,2–94,5% в залежності від віку ягніння маток. При цьому плодючість вівцематок третього ягніння становила 185,7%, проти 146,8% відповідно у вівцематок першого ягніння. Показник плодючості романівських маток третього ягніння при чистопородному розведенні (185,7 гол.), а при їх схрещуванні з гіссарськими баранами – 162,5% (- 23,2%). Кількість малоплідних вівцематок становить 37,5%, а багатоплідних 62,5% відповідно. Збереженість помісного молодняку складає 96,1% проти 94,5% у чистопородних однолітків. Таким чином можна виявити взаємозв'язок віку багатоплідних романівських вівцематок з показниками їх відтворювальної здатності і зробити висновок, що з віком величина поступово збільшується. Використання вівцематок романівської породи при промисловому схрещуванні з баранами-плідниками породи гіссар дещо зменшує їх рівень відтворювальної здатності при добрій збереженості молодняку. Level of reproductive capacity of ewes of Romanov breed depending on genotype In the conditions of the development of the sheep breeding industry, it is important to determine and substantiate the directions for improving the level of productive characteristics, including those related to increasing the efficiency of obtaining lamb and other additional products. The article presents the results of the study of factors affecting the fertility of sheep as an integral indicator of reproductive capacity. It is indicated that, despite the high genetic conditioning of this complex biological trait and its conservatism, the fertility of sheep depends on the breed, age, time of mating and onset of estrus, as well as conditions of feeding, keeping, etc. The level of reproductive ability of Romanov ewes of the first and third lambing was studied both during purebred breeding and when crossing with breeding rams of the Hissar breed. With purebred breeding, the fertility of ewes of the first lambing was 94.0%, and 98.0% of the third lambing. 31.9% more lambs were obtained from dams of the third calving compared to the number of young lambs from dams of the first calving. The share of first-lamb ewes that had one lamb was 53.2%, and 46.8% of multi-lamb ewes, respectively. 14.3% of low-fertile ewes had 1 lamb at lambing, while 53.2% had multiple lambs. The preservation of lambs before weaning was 94.2–94.5% depending on the age of the ewes. At the same time, the multifertility of ewes of the third calving was 185.7% against 146.8%, respectively, of ewes of the first calving. Fertility of Romanov ewes of the third lambing in purebred breeding (185.7 heads), and in crossing them with rams of the Hissar breed – 162.5% (- 23.2%). The number of low-fertile ewes is 37.5%, and multi-fertile ewes are 62.5%. The conservation rate of local young is 96.1% against 94.5% of purebred peers. In this way, it is possible to detect the dependence between the age of multiparous Romanov ewes and indicators of their reproductive capacity and to conclude that the value gradually increases with age. The use of ewes of the Romanov breed during industrial crossing with breeding.
Description: Миколайчук Людмила Петрівна https://orcid.org/0000-0001-5331-719X
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/8590
ISSN: 2708-4639
2708-4647
Appears in Collections:Публікації аспірантівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.