Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9178
Title: Innovative strategy of post-war development of agrarian business of Ukraine
Other Titles: Інноваційна стратегія повоєнного розвитку аграрного бізнесу України
Authors: Vinichenko, Ihor
Вініченко, Ігор Іванович
Polehenka, Maryna
Полегенька, Марина Анатоліївна
Kobets, Ye.
Кобець, Є. А.
Keywords: Strategy
стратегія
innovation
інновації
development
розвиток
agribusiness
агробізнес
agricultural production
агровиробництво
Issue Date: 2023
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ `ДКС Центр`
Citation: Vinichenko I. Innovative strategy of post-war development of agrarian business of Ukraine / I. Vinichenko, M. Polehenka, Ye. Kobets // Агросвіт. – 2023. – № 19. – С. 3-8. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9178
Abstract: The article describes the need and importance of formation of the strategy of innovative development of agribusiness of Ukraine as the main condition for increasing the level of competitiveness and the possibility of achieving a high level of its development in the postwar period. It is determined that innovation generates positive structural shifts in the economy and society, contributes to the productivity of the economy, strengthens its ability to compete in the global environment with the economies of other countries of the world and ensure a sustainable growth rate in the long term. The key problems faced by agribusiness in the conditions of martial law and unstable geopolitical situation reanalyzed, in particular, reduced soil fertility, labor shortages, crop losses and market instability. To solve these problems, the authors proposed the application of an innovative strategy for the development of agribusiness. The proposed strategy should include a thorough analysis of the internal resources of enterprises to introduce innovations, as well as the possibility of attracting external innovations by using external ideas to take into account the innovative infrastructure. The experience of successful companies in this area testifies to the popularity of integrated, interactive and network models of innovative development, which allow maximizing the possibility of developing innovative solutions and introducing them into production. Based on the realities of today, the innovation strategy should include full vertical integration with the provision of the production of necessary material and technical resources and means of production, the development of green energy on the basis of more complete recycling and the production of biofuels as an alternative type of energy, which will help to reduce energy dependence, ensure the export of agricultural products and rethink the set of crops grown with a focus on increasing productivity. The need to attract additional funding for the financial provision of innovative transformations in the form of new and unconventional financial instruments — innovative vouchers, crowdfunding systems andblockchain technologies has been substantiated. У статті розкрито необхідність і значення формування стратегії інноваційного розвитку агробізнесу України якголовної умови підвищення рівня конкурентоспроможності та можливості досягнення високого рівня його розвиткув післявоєнний період. Визначено, що інновації генерують позитивні структурні зрушення в економіці та суспільстві,сприяють підвищенню продуктивності економіки, посилюють її здатність конкурувати в глобальному середовищі зекономіками інших країн світу та забезпечувати стійкі темпи зростання в довгостроковій перспективі.Проаналізовано ключові проблеми, з якими стикається агробізнес в умовах воєнного стану та нестабільної геополітичної ситуації, зокрема зниження родючості грунтів, дефіцит робочої сили, втрати врожаю та нестабільністьринків. Для вирішення означених проблем авторами запропоновано застосування інноваційної стратегії розвиткуагробізнесу. Запропонована стратегія має включати ретельний аналіз внутрішніх ресурсів підприємств щодо впровадження нововведень, а також можливість залучення зовнішніх інновацій шляхом використання зовнішніх ідей зурахування інноваційної інфраструктури. Досвід успішних компаній в цій сфері свідчить про популярність інтегроYваних, інтерактивних та мережевих моделей інноваційного розвитку, що дозволяють максимально розширити можливості розробки новаторських рішень та впровадження їх у виробництво. Виходячи з реалій сьогодення інноваційна стратегія повинна включати повну вертикальну інтеграцію із забезпеченням виробництва необхідних матеріально-технічних ресурсів і засобів виробництва, розвиток зеленої енергетики на основі повнішої переробки вторинних відходів і виробництво біопалива як альтернативного виду енергії, щосприятиме зниженню енергозалежності, забезпечення експорту аграрної продукції та переосмислення набору вирощуваних культур з фокусом на підвищенні продуктивності. Обгрунтовано необхідність залучення додаткового фінансування для фінансового забезпечення інноваційних перетворень у вигляді нових і нетрадиційних фінансових інструментів — інноваційних ваучерів, системи краудфандинг та технології блокчейн.
URI: https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/2199/2228
https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/9178
ISSN: ISSN 2306-6792
Appears in Collections:Агросвіт

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
А+19-2023_St1.pdf89,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.