Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367
Title: Спосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породи
Other Titles: Sposib optymizatsii viku osimeninnia yarok askaniiskoi karakulskoi porody
Authors: Антоненко, Петро Павлович
Antonenko, Petro
Кременчук, Лілія Володимирівна
Kremenchuk, Liliia
Похил, Володимир Іванович
Pokhyl, Volodymyr
Санжара, Роман Андрійович
Sanzhara, Roman
Миколайчук, Людмила Петрівна
Mykolaichuk, Liudmyla
Keywords: патенти ДДАЕУ
patenty DDAEU
патент до сільського господарства та тваринництва
patent do silskoho hospodarstva ta tvarynnytstva
сільське господарство
silske hospodarstvo
тваринництво
tvarynnytstvo
спосіб збільшення тривалості
sposib zbilshennia tryvalosti
продуктивнее використання
produktyvnee vykorystannia
ярки асканійської каракульської породи
yarky askaniiskoi karakulskoi porody
репродуктивне поголів'я
reproduktyvne poholivia
вівчарство
vivcharstvo
каракулівництво
karakulivnytstvo
Issue Date: 2020
Publisher: Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ)
Citation: Пат. на корисну модель 141337 UA, МПК (2020.01) A61D 19/00. Спосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породи / П. П. Антоненко, Л. В. Кременчук, В. І. Похил, Р. А. Санжара, Л. П. Миколайчук ; власник патенту Дніпровський державний аграрно-економічний університет. – № u 2019 07349 ; заявл. 02.07.2019; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – Режим доступу : URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367
Abstract: Заявлений спосіб оптимізації віку осіменіння ярок асканійської каракульської породи. З метою інтенсифікації відтворення, порівняно з традиційним використанням у вісімнадцятимісячному віці, ярок каракульської породи запліднюють у віці дев'яти місяців, що дозволяє знизити собівартість вирощування ремонтного молодняку на п'ятдесят відсотків та підвищити рівень відтворення. Zaiavlenyi sposib optymizatsii viku osimeninnia yarok askaniiskoi karakulskoi porody. Z metoiu intensyfikatsii vidtvorennia, porivniano z tradytsiinym vykorystanniam u visimnadtsiatymisiachnomu vitsi, yarok karakulskoi porody zaplidniuiut u vitsi deviaty misiatsiv, shcho dozvoliaie znyzyty sobivartist vyroshchuvannia remontnoho molodniaku na piatdesiat vidsotkiv ta pidvyshchyty riven vidtvorennia.
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7367
Appears in Collections:Патенти ДДАЕУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141337.pdf257,16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.