Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7772
Title: Термінологічний довідник з любительського та спортивного рибальства
Other Titles: Terminolohichnyi dovidnyk z liubytelskoho ta sportyvnoho rybalstva
Authors: Новіцький, Роман Олександрович
Novitsky, R. A.
Novitsky, R. O.
Novitskiy, R. A.
Novitskiy, R. O.
Novickii, R. A.
Novitskij, R. A.
Novitskij, R. O.
Nowicki, R. A.
Novickij, R. A.
Novitskyy, R. O.
Novitskyi, R. O.
Novitsky, Roman O.
Novitskiy, Roman
Novitskiy, R.
Novits’kyy, R. O.
Novyts’kyy, R. O.
Novitskyi, Roman O.
Novitsky, Roman
Novyczkyj, R. O.
Novitskii, R.
Novitskyi, R.
Максименко, М. Л.
Maksymenko, M. L.
Keywords: водні біоресурси
vodni bioresursy
термінологічний довідник
terminolohichnyi dovidnyk
любительське та спортивне рибальство
liubytelske ta sportyvne rybalstvo
Issue Date: 2022
Publisher: Дніпровський ДАЕУ
Citation: Новіцький Р. О. Термінологічний довідник з любительського та спортивного рибальства / Р. О. Новіцький, М. Л. Максименко / Дніпровський ДАЕУ. – Дніпро: Ліра, 2022. – 80 с. – Режим доступу : https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7772.
Abstract: Основною метою термінологічного довідника з любительського та спортивного рибальства є пояснення багатьох незрозумілих широкому загалу термінів, визначень і назв, які використовуються в любительському рибальстві. Термінологічний довідник полегшить сприйняття наукової інформації стосовно різних аспектів любительського та спортивного рибальства (від описання екіпірування, спорядження, оснащення рибалок, способів риболовлі до географічних та гідрологічних, природоохоронних, екологічних термінів і визначень). Текст вміщує понад 330 термінів, визначень та їх тлумачень, багато з яких ілюстровані рисунками і схемами. Для багатьох термінів наводяться літературні посилання щодо їх трактування в офіційних законодавчих та відомчих документах. Довідник може бути використаний як допоміжний матеріал в освітньо-науковій діяльності, наприклад для спеціальної дисципліни «Любительське та спортивне рибальство», яка викладається в аграрних ЗВО України. Термінологічний довідник розрахований на широке коло читачів, буде корисним для працівників рибного господарства, рибоохорони, екологів, іхтіологів, фахівців-природоохоронців, здобувачів вищої освіти, вчителів та школярів. Праця виконана в рамках держбюджетної теми ДДАЕУ «Оцінка сучасного стану рекреаційного природокористування та розробка ефективної стратегії сталого використання водних біоресурсів України» (№ держреєстрації 0120U102381, 2020–2022 рр.). Osnovnoiu metoiu terminolohichnoho dovidnyka z liubytelskoho ta sportyvnoho rybalstva ye poiasnennia bahatokh nezrozumilykh shyrokomu zahalu terminiv, vyznachen i nazv, yaki vykorystovuiutsia v liubytelskomu rybalstvi. Terminolohichnyi dovidnyk polehshyt spryiniattia naukovoi informatsii stosovno riznykh aspektiv liubytelskoho ta sportyvnoho rybalstva (vid opysannia ekipiruvannia, sporiadzhennia, osnashchennia rybalok, sposobiv rybolovli do heohrafichnykh ta hidrolohichnykh, pryrodookhoronnykh, ekolohichnykh terminiv i vyznachen). Tekst vmishchuie ponad 330 terminiv, vyznachen ta yikh tlumachen, bahato z yakykh iliustrovani rysunkamy i skhemamy. Dlia bahatokh terminiv navodiatsia literaturni posylannia shchodo yikh traktuvannia v ofitsiinykh zakonodavchykh ta vidomchykh dokumentakh. Dovidnyk mozhe buty vykorystanyi yak dopomizhnyi material v osvitno-naukovii diialnosti, napryklad dlia spetsialnoi dystsypliny «Liubytelske ta sportyvne rybalstvo», yaka vykladaietsia v ahrarnykh ZVO Ukrainy. Terminolohichnyi dovidnyk rozrakhovanyi na shyroke kolo chytachiv, bude korysnym dlia pratsivnykiv rybnoho hospodarstva, rybookhorony, ekolohiv, ikhtiolohiv, fakhivtsiv-pryrodookhorontsiv, zdobuvachiv vyshchoi osvity, vchyteliv ta shkoliariv. Pratsia vykonana v ramkakh derzhbiudzhetnoi temy DDAEU «Otsinka suchasnoho stanu rekreatsiinoho pryrodokorystuvannia ta rozrobka efektyvnoi stratehii staloho vykorystannia vodnykh bioresursiv Ukrainy» (№ derzhreiestratsii 0120U102381, 2020–2022 rr.).
Description: Новіцький Роман Олександрович https://orcid.org/0000-0001-9373-5759
URI: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/7772
ISBN: 978-966-981-701-3
Appears in Collections:Навчальні посібники, розділи. Довідники, словникиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.